Blíži sa Konferencia SZFB

11.06.2015 11:43:11
Prezídium Slovenského zväzu florbalu pozýva zástupcov všetkých klubov na Konferenciu SZFB, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. júna 2015 od 11.00 hod v bratislavskom Dome športu na Junáckej 6.

Program je nasledovný:

 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu Konferencie SZFB

3. Schválenie rokovacieho poriadku

4. Schválenie zloženia pracovných komisií – mandátovej, návrhovej, overovateľov a zapisovateľa

5. Vyhodnotenie ankety Florbalista roka 2015

6. Správa o činnosti Prezídia SZFB

7. Kontrola uznesení

8. Správa kontrolnej komisie

9. Schválenie hospodárskeho výsledku roku 2014

10. Návrh rozpočtu na rok 2016

11. Schválenie zmien Stanov SZFB

12. Informácia o Informačnom systéme florbalu (ISF)

13. Rôzne

14. Záver

späť