Blíži sa termín konferencie

17.05.2018 09:48:58
V zmysle stanov Slovenského zväzu florbalu Prezídium SZFB informuje o konaní Konferencie Slovenského zväzu florbalu.

Konferencia sa uskutoční v sobotu 16. júna 2018 o 11:00 hodine v Púchove, v konferenčnej miestnosti Sports & Training Centre, s.r.o. na Svätoplukovej 1463.

 

Predbežný program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov mandátovej a návrhovej komisie
 3. Schválenie programu konferencie
 4. Schválenie dodatku stanov SZFB
 5. Správa o činnosti prezidenta a prezídia
 6. Schválenie kritérií pre rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov
 7. Správa o hospodárení SZFB
 8. Správa audítora k účtovnej závierke
 9. Výročná správa SZFB
 10. Výročná správa kontrolóra
 11. Doplňujúce voľby do orgánov SZFB: a) Voľby jedného člena Prezídia SZFB zo strany športovcov, b) Voľby predsedu Disciplinárnej komisie SZFB, c) Voľby podpredsedu Disciplinárnej komisie SZFB, d) Voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB, e) Voľby podpredsedu Odvolacej komisie SZFB, f) Voľby predsedu Arbitrážnej komisie SZFB, g) Voľby podpredsedu Arbitrážnej komisie SZFB, h) Voľby členov Volebnej komisie SZF
 12. Záver

 

Upozornenie:

 1. Členovia SZFB s hlasovacím právom sú povinní najneskôr do 2. 6. 2018 doručiť e-mailom na adresu: info@szfb.sk delegačné listy s menami delegátov, prípadne náhradníkmi. (Delegačný list)
 2. Pozvánka s programom a príslušnými materiálmi bude rozoslaná e-mailom delegátom a pozvaným osobám najneskôr sedem dní pred konaním konferencie.
 3. Oprávnené osoby môžu e-mailom doručiť najneskôr do 2. 6. 2018 prípadné návrhy do programu konferencie s krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentami. Návrhy môžete posielať na e-mailovú adresu: info@szfb.sk a do predmetu e-mailu napíšte: KONFERENCIA.
 4. Každý člen SZFB môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZFB. Návrhy môžete doručiť e-mailom najneskôr do 10. 6. 2018 na e-mailovú adresu: info@szfb.sk a do predmetu e-mailu napíšte: VOĽBY.
 5. Návrh kandidáta musí obsahovať: a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta, c) kontaktné údaje kandidáta, d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.
 6. K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy: a) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SZFB, b) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení, c) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, d) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou, e) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SZFB v súvislosti s voľbami, f) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SZFB a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

 

Informácie ku kandidatúre zástupcu športovcov za člena P-SZFB:

Osoba kandidáta by mala byť v návrhu jednoznačne identifikovaná (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a číslo ID karty, ktorou sa v prípade potreby preukáže) a následne by mali byť uvedené jedinečné a jednoznačné identifikačné údaje športovcov vrátane klubovej príslušnosti, ktorí navrhujú kandidáta uvedeného v návrhu a ich vlastnoručné podpisy, ako aj vlastnoručný podpis kandidáta, prejavujúci súhlas s kandidatúrou.

Veľmi dôležitý údaj je aj dátum, kedy bol návrh vytvorený – nesmie byť starší ako 3 mesiace od najneskoršieho dátumu doručenia na SZFB, tzn. 10. 6. 2018.

 

Napr.:

Nižšie vlastnoručne podpísaní športovci týmto v súlade s § 19 ods. 1 písm. e) Zákona o športe navrhujeme ako kandidáta na člena Prezídia SZFB - zástupcu športovcov na funkčné obdobie rokov 2018 až 2021 osobu menom:

 

Meno X, Priezvisko Y, nar. ..., trvale bytom ..., ID: ... podpis kandidáta ...

 

ktorý spĺňa podmienky podľa stanov SZFB, vrátane podmienky bezúhonnosti podľa § 7 ods. 2 Zákona o športe na vykonávanie uvedenej funkcie a s kandidatúrou súhlasí.

 

V Bratislave, dňa ...

 

Zoznam športovcov, ktorí navrhujú osobu XY za kandidáta na funkciu člena Prezídia SZFB:

Meno, Priezvisko, nar. ..., trvale bytom ..., ID: ..., športovec klubu: ... podpis ...

Meno, Priezvisko, nar. ..., trvale bytom ..., ID: ..., športovec klubu: ... podpis ...

Meno, Priezvisko, nar. ..., trvale bytom ..., ID: ..., športovec klubu: ... podpis ...

Ak kandidáta na zástupcu športovcov do najvyššieho výkonného orgánu navrhuje športovec vo veku do 15 rokov, k identifikačným údajom športovca sa pripoja identifikačné údaje a podpis zákonného zástupcu (spravidla rodiča) športovca.

 

Informácie ku kandidatúre predsedov a podpredsedov Disciplinárnej komisie SZFB, Odvolacej komisie SZFB a Arbitrážnej komisie SZFB:

Za predsedu alebo podpredsedu môže byť spravidla zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej 3 roky odbornej právnickej praxe.

 

späť