Predpisy 

Základný kameň fungovania florbalu a Slovenského zväzu florbalu.

 

Pravidlá florbalu a nový výklad pravidiel IFF

Legislatíva
• Licenčný poriadok
• Registračný poriadok
• Prestupový poriadok
• Súťažný poriadok
• Disciplinárny poriadok
• Odvolací poriadok
• Prechodné ustanovenia

Súťažné smernice
• Predpis pre prácu so súpiskou družstva
• Pokyn pre posielanie hlásenky o zápase
• Predpis povinnosti družstva mať vyškoleného vedúceho družstva
• Predpis povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá
• Predpis povinnosti klubu mať vyškolených rozhodcov
• Predpis upravujúci požiadavky na trénerske vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach
• Predpis upravujúci činnosť hlásateľa pri zápasoch
• Predpis pre zabezpečenie vypĺňania elektronického zápisu
• Predpis pre ceremoniály pri ligových zápasoch
• Príkladový sadzobník poriadkových pokút
• Kategórie vo florbalových súťažiach

Predpisy súťaží

Organizačné smernice
• Regióny - organizačné členenie
• O prevode práva prihlásiť družstvo do nasledujúceho súťažného ročníka určitej súťaže organizovanej SZFB
• Predpis o povinnosti klubu uvoľniť hráča pre potreby reprezentácie

Ekonomické smernice
• Pravidlá hospodárenia SZFB
• Pravidlá hospodárenia SZFB (Dodatok č. 1)
• Sadzobník odmien vyplácaných SZFB (Príloha k smernici Pravidlá hospodárenia SZFB)