Prihlasovanie sa do regionálnych súťaží pokračuje

01.09.2019 21:00:58
Zástupcovia Slovenského zväzu florbalu oznamujú, že od 1. do 15. septembra 2019 opätovne pokračuje prihlasovanie sa do regionálnych súťaží SZFB pre aktuálnu sezónu 2019/2020.

Jedná sa o nasledovné vekové kategórie:

 

- veteráni - BAV, ZAV, STRV, VYV;

- veteránky - BAVy, ZAVy, STRVy, VYVy;

- 2. liga ženy - BAZ2, ZAZ2, STRZ2, VYZ2;  
- juniorky - BAJy, ZAJy, STRJy, VYJy;  
- dorastenky - BADy, ZADy, STRDy, VYDy;  
- staršie žiačky - BASZy, ZASZy, STRSZy, VYSZy;  
- mladší žiaci - BAMZ, ZAMZ, STRMZ, VYMZ;  
- mladšie žiačky - BAMZy, ZAMZy, STRMZy, VYMZy;   
- staršia prípravka - BASP, ZASP, STRSP, VYSP;  
- mladšia prípravka - BAMP, ZAMP, STRMP, VYMP.

 

Prihlášku do regionálnych súťaží SZFB treba zaslať na predpísanom tlačive emailom na adresu lkszfb@szfb.sk, aj na adresu príslušných regionálnych sekretárov sekretarszfb.ba@szfb.sksekretarszfb.za@szfb.sksekretarszfb.str@szfb.sk,

sekretarszfb.vy@szfb.sk, a to v termíne od 1. septembra do 15. septembra 2019.

 

Prihlášku na prihlásenie Vášho družstva prostredníctvom klubu do regionálnych súťaží SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/publicdoc/tlacivo-000-2018-prihlaska-do-sutazi.pdf   

 

Predpisy pre regionálne súťaže SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/szfb/predpisy/predpisy-sutazi/

____________________________________________________________________________

 

Platobné kontakty SZFB nájdete na stránke SZFB - http://www.szfb.sk/szfb/platby/

Prehľad zábezpek a platieb za súťaže SZFB nájdete na stránke SZFB (sezóna 2019/20): 

http://www.szfb.sk/publicdoc/regionalne-zabezpeky-zostatky-k-3152019.pdf

____________________________________________________________________________

 

UPOZORNENIE:
Družstvo, ktoré pošle prihlášku do uvedeného termínu a nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude pripustené do regionálnej súťaže. V prípade odhlásenia sa družstva po termíne prihlasovania, bude klub potrestaný poriadkovou pokutou. V prípade, ak klub pošle prihlášku po termíne prihlasovania, môže byť rozhodnutím Ligovej komisie SZFB zaradený do regionálnych súťaží, a to po konzultácii s príslušným regionálnym riadiacim orgánom súťaže, ale bude potrestaný poriadkovou pokutou.

____________________________________________________________________________

späť