Siheľský: „Chceme získať stratenú dôveru k systému vzdelávania!“

28.06.2017 19:53:31
Koncom predchádzajúceho týždňa sa v Prahe konalo stretnutie zástupcov Českého florbalu a Slovenského zväzu florbalu. Do hlavného mesta Čiech sa vybrali prezident SZFB Oto Divinský a predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB Dárius Siheľský. Slovo sme dali Dáriusovi Siheľskému, ktorý nám odpovedal na niekoľko zaujímavých otázok.

Koncom minulého týždňa ste boli na rokovaní v Prahe. O čom bola debata s predstaviteľmi Českého florbalu?

 

„S predstaviteľmi Českého florbalu už viac ako rok spolupracujem pri koncepčnej tvorbe systému vzdelávania športových odborníkov - trénerov na Slovensku. Na tomto stretnutí sme si zhrnuli výsledky našej spolupráce za predchádzajúcu súťažnú sezónu a rozprávali sa o ďalšom pokračovaní tejto spolupráce. Hlavným predmetom rokovania bolo predovšetkým prezentovanie vytvoreného systému a hľadenie jeho slabých miest.“

 

S akými poznatkami z Prahy odchádzate?

 

„Z Prahy som odchádzal s tým, že vytvorený systém je premyslený a nemá žiadne výrazné nedostatky.“

 

Ako napreduje vzdelávanie trénerov na Slovensku?

 

„Napreduje veľmi pomaly. Mojou úlohou bude opäť získať stratenú dôveru členov k systému vzdelávania športových odborníkov – trénerov v SZFB. V súťažnej sezóne 2016/2017 som v spolupráci s Českým florbalom zorganizoval šesť odborných príprav a jeden seminár a tak aspoň čiastočne túto dôveru získal spať. Uvedomujem si, že je to málo pre získanie dôvery, ale myslím si, že to bude už každou súťažnou sezónou lepšie a lepšie a v blízkej budúcnosti bude Slovenský zväz florbalu jeden zo športových zväzov, ktorý sa o svojich športových odborníkov – trénerov stará najlepšie na Slovensku.“

 

Ste predsedom Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB. Akú máte víziu pre najbližšie obdobie a dlhodobé plány?

 

„Najvýraznejšou zmenou v najbližšom období bude to, že prejdeme na kreditno – licenčný systém. Tento systém v podstate znamená to, že pre udelenie trénerskej licencie SZFB je potrebné uhradiť licenčný poplatok a mať dostatočný počet kreditov. Tréneri, ktorí budú mať v súťažnej sezóne platnú trénerskú licenciu SZFB, budú mať možnosť sa zdarma zúčastniť na všetkých doškoľovacích seminároch, pričom za účasť na doškoľovacích seminároch im budú pridelené kredity. Tento systém zabezpečí pravidelné doškoľovanie súčasných trénerov a umožní ctižiadostivým koučom širokospektrálne sa vzdelávať v oblasti trénerstva. Druhou výraznou zmenou bude spustenie Vzdelávacieho portálu SZFB, ktorý poskytne našim členom komplexnú podporu vo veci vzdelávania športových odborníkov – trénerov a udeľovania trénerských licencii SZFB. Vzdelávací portál SZFB bude vlastne nástroj pre trénerov, cez ktorý sa môžu prihlásiť na odborné prípravy, resp. doškoľovacie semináre a cez ktorý im bude (pri splnení všetkých podmienok) automaticky pridelená trénerská licencia SZFB. Vytvorením Vzdelávacieho portálu SZFB minimalizujeme administratívnu záťaž pre členov SZFB. Uvedomujem si, že zo začiatku to bude nepríjemné a viacerí tréneri v tom nebudú vedieť pracovať, ale neskôr si na to zvyknú, ako na ISF, a budú ho plnohodnotne využívať. Mojim dlhodobým plánom je zabezpečiť členom SZFB pravidelnú možnosť vzdelávania sa v oblasti trénerstva a vybudovanie slovenského lektorského tímu. Okrem hore uvedených vecí mám na starosti aj prácu s talentovanou mládežou, teda prácu s regionálnymi výbermi. Aktuálne dolaďujeme s členmi komisie posledné detaily metodiky práce s talentovanou mládežou. Metodiku práce čoskoro zverejníme.“

späť