Školenia trénerov postupne pribúdajú

12.03.2018 20:52:11
Slovenský zväz florbalu postupne rozvíja a rozširuje svoju činnosť. K nej jednoznačne patrí aj vzdelávanie trénerov. Počet školení stúpa v súlade s nárokmi zväzu aj počtom klubov a družstiev v ňom registrovaných. O tom, čo sa v najbližšom období chystá sme sa porozprávali s predsedom Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB Dáriusom Siheľským.

Aké akcie plánuje KVTM SZFB v blízkom čase uskutočniť?

 

„V tomto kalendárnom roku KVTM SZFB plánuje zorganizovať 1x odbornú prípravu Tréner I. kvalifikačného stupňa, 5x odbornú prípravu - Tréner v príprave a minimálne 3x doškoľovacie semináre. Najbližšie sa bude konať odborná príprava Tréner I. kvalifikačného stupňa v termíne - I. blok Michalovce (14.-15. 04. 2018), II. blok Trenčín (28.-29. 04. 2018) a odborná príprava Tréner v príprave Michalovce - (14. 04. 2018)."

(viac sa o nich dozviete TU)

 

Kedy budú známe termíny a miesta ďalších vzdelávacích akcii?

 

„Termíny a miesta ďalších vzdelávacích akcií (odborných príprav, alebo doškoľovacích seminárov) budú podriadené novej termínovej listine celoštátnych súťaží, ktorú v najbližších týždňoch vytvorí Ligová komisia SZFB."

 

Aký je stav trénerských licencii v súťažiach SZFB k dnešnému dňu?

 

„K dnešnému dňu nie je vydaná ani jedná trénerská licencia SZFB, nakoľko čakáme na overenie individuálneho členstva žiadateľov zo strany Sekretariátu SZFB. Akonáhle Sekretariát SZFB potvrdí individuálne členstvá žiadateľov (za predpokladu, že žiadateľ splnil všetky ostatné podmienky pre udelenie trénerskej licencie SZFB podľa osobitnej súťažnej smernice) KVTM SZFB bezodkladne udelí trénerom ich príslušné licencie."

 

Ako je možné, že niektorí tréneri si zapisujú do Zápisu o stretnutí do kolónky trénerská licencia písmenka C, alebo B, keď hore tvrdíte, že žiadna trénerská licencia SZFB nebola ešte udelená?

 

„Je to spôsobené tým, že daní tréneri svoju odbornú spôsobilosť nadobudli pod záštitou Českého florbalu. V Českom florbale sa pod pojmom „trénerská licence“ rozumie odborná spôsobilosť aj trénerská licencia, pričom príslušná trénerská licencia má platnosť len v súťažiach Českého florbalu."

 

Pre lepšie pochopenie uvediem príklad:

Jozef úspešne absolvoval odbornú prípravu pod Českým florbalom. Jozef takto nadobudol odbornú spôsobilosť Tréner licence C a súčasne mu Český florbal udelil trénerskú licenciu Českého florbalu - Tréner licence C. Jozef si túto licenciu môže zapisovať do Zápisu o stretnutí v súťažiach Českého florbalu.

Jozef chce pôsobiť ako tréner aj v súťažiach SZFB. Má zahranične nadobudnutú odbornú spôsobilosť Tréner licence C, ale jeho trénerská licencia udelená v Českom florbale - Tréner licence C je v súťažiach SZFB neplantá. Jozef pre udelenie trénerskej licencie SZFB potrebuje preukázať KVTM SZFB svoju zahranične nadobudnutú odbornú spôsobilosť Tréner licence C. KVTM SZFB jeho odbornú spôsobilosť preskúma a z hľadiska jej rozsahu a obsahu pre jej nadobudnutie pridelí k nej slovenský ekvivalent odbornej spôsobilosti. Pre zahranične získanú odbornú spôsobilosť Tréner licence C je slovenský ekvivalent odbornej spôsobilosti Tréner I. kvalifikačného stupňa. Následne takýto tréner postupuje pre udelenie trénerskej licencie SZFB podľa osobitnej súťažnej smernice.

 

Keďže nie sú udelené trénerské licencie SZFB, hrozia družstvám v tejto veci poriadkové pokuty?

 

„Poriadkové pokuty za neplnenie povinnosti mať trénera na súťažných zápasoch, pokiaľ to rozpis súťaže nariaďuje, udeľuje LK SZFB. KVTM SZFB je však toho názoru, že žiadne poriadkové pokuty v tejto veci pre túto súťažnú sezónu by nemali byť udelené, nakoľko za stagnáciu vo veci udeľovania trénerských licencií SZFB nemôžu individuálni členovia SZFB."

 

Je niečo, čo považujete za dôležité spomenúť?

 

„Áno, určite. Niektorí ľudia sa pýtajú, prečo jeden z blokov odbornej prípravy Tréner I. kvalifikačného stupňa je v Michalovciach. Odpoveď je tá, že KVTM SZFB berie veľký ohľad na vyváženosť nákladov pre všetkých záujemcov o nadobudnutie predmetnej odbornej spôsobilosti, pretože každý z troch blokov (1x všeobecná časť, 2x špeciálna časť) je organizovaná v inej časti Slovenska (1x západ, 1x stred, 1x východ)."

späť