O nás

Slovenský zväz florbalu (ďalej len „SZFB“) je samostatným právnym subjektom s právnou formou občianskeho združenia založeným za účelom uspokojovania záujmov a potrieb všetkých svojich právoplatných členov v oblasti športového odvetvia florbal. Členmi SZFB sú riadni členovia, ktorými sú športové kluby, ktoré sú právnickými osobami založenými za účelom vykonávania športu alebo za účelom účasti v športových súťažiach a mimoriadni členovia, ktorými sú iné fyzické a právnické osoby. Pôvodcom všetkých právomoci SZFB voči svojim členom sú riadni členovia SZFB. SZFB je v zmysle platnej legislatívy SR národným športovým zväzom.

 

SZFB ako člen 

SZFB je riadnym členom Medzinárodnej florbalovej federácie IFF (web).

SZFB je riadnym členom Konfederácie športových zväzov KŠZ SR (web).

SZFB je riadnym členom Slovenského olympijského výboru SOV (web).

 

Sekretariát SZFB

 

Adresa:         Slovenský zväz florbalu 

                        Junácka 6

                        832 80 Bratislava

                        Slovenská republika

 

Mobil:            +421 948 252 853

                      +421 948 485 636

 

Email:            info@szfb.sk

Web:              www.szfb.sk

 

IČO:                   31795421

DIČ:                   2021656626

 

Bankové spojenie:

Banka:              Slovenská sporiteľňa,a.s. 

IBAN:                 SK93 0900 0000 0051 0969 2840 

BIC (SWIFT):    

 

Registrácia

MV SR VVS/1-900/90-10134-3 z 26102011.

 

Akreditácia 

MŠVVaŠ SR pre SZFB na školenie trénerov a rozhodcov I. až III. kvalifikačného stupňa bola udelená dňa 1.12.2010 pod číslom protokolu : 2010-15440/49634:3-10.

      

 Ako sa k nám dostať:

MHD - Železničná stanica / Polus City Center

(dĺžka cesty 16 min, cena MHD 0,90 €)

Zástavka Hlavná statnica, električka číslo 2, smer ZŠT Nové Mesto, vystúpiť na zástavke Polus City Center;

 

MHD - Autobusová stanica / Polus City Center

(dĺžka cesty 18 min, cena MHD 0,90 €)

Zástavka Autobusová statnica, autobus číslo 21, smer Devínska Nová Ves, Jána Jonáša - Volkswagen, vystúpiť na zástavke Krížna, presun na zástavku Legionárska, električka číslo 2, smer ŽST Nové Mesto, vystúpiť na zástavke Polus City Center;

 

MHD - Letisko / Polus City Center

(dĺžka cesty 22 min, cena MHD 0,90 €)

Zástavka Letisko, autobus číslo 61, smer Hlavná stanica, vystupiť na zástavke Bajkalská, presun na zástavku Bajkalská, autobus číslo 98, smer Nové Mesto - OD Slimák, vystúpiť na zástavke Polus City Center;