Kontrolór Slovenského zväzu florbalu / Revízna komisia

Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v SZFB a je najvyšším kontrolným orgánom SZFB. Revízna komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti SZFB a jeho orgánov. Predsedu revíznej komisie vykonáva kontrolór, ktorý je spolu s podpredsedom revíznej komisie volený konferenciou. Ostatných členov a náhradníkov revíznej komisie volí prezídium. Revízna komisia nesmie zasahovať do plnenia zákonných povinností kontrolóra SZFB, ktorému pri ich plnení poskytuje potrebnú súčinnosť.