Volebná komisia Slovenského zväzu florbalu

Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SZFB a členov orgánov SZFB, okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa Stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na zasadnutí konferencii; ak je to potrebné zasadnutie konferencie sa preruší na potrebnú dobu. Volebná komisia sa skladá z predsedu a 2 členov volebnej komisie, ktorých volí konferencia.

Členom Volebnej komisie bolo ukončené funkčné obdobie, ale v zmysle čl. 27, ods. 6 Stanov SZFB v záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činnosti SZFB volení a ustanovení členovia orgánov SZFB sú po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať v orgánoch, ktorých boli členmi, nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SZFB a športovej činnosti členov SZFB, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.