Povinné informácie

 

V zmysle § 17 zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenský zväz florbalu zverejňuje:

 

a) stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia
• Stanovy SZFB

 

b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú
• Zoznam členov Konferencie

 

c) informáciu o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní pred dňom zasadnutia
• Informácia o konaní Konferencie SZFB

 

d) pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej sedem dní pred dňom konania zasadnutia
• Pozvánka a návrh programu Konferencie SZFB

 

e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia najvyššieho orgánu a najvyššieho výkonného orgánu najneskôr desať dní odo dňa konania zasadnutia
• Zápisnice a prezenčné listiny zo zasadnutia Konferencie SZFB
• Zápisnice a prezenčné listiny zo zasadnutia Prezídia SZFB

 

f) správu volebnej komisie najneskôr do 15 dní odo dňa konania volieb
• Správa volebnej komisie

 

g) zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov
• Funkčné obdobie funkcionárov
• Voľby

 

h) kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb
• Kandidáti na členov orgánov

 

i) pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu
• Uznášaniaschopnosť Konferencie SZFB

• Uznášaniaschopnosť Prezídia SZFB

 

j) počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny

• Počet hlasov

 

k) rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov
• Rozhodnutia Disciplinárnej komisie SZFB

• Rozhodnutia Odvolacej komisie SZFB

 

l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu

Vyučtovanie dotácie MŠVVaŠ SR k 25.10.2016 . september.xls

• Transparentný účet

 

 

• Rozpočet SZFB 2016 (pdf)