Predpisy 

 • Stanovy Slovenského zväzu florbalu
 • Legislatívne poriadky
  • Registračný poriadok
  • Licenčný poriadok
  • Prestupový poriadok
  • Súťažný poriadok
  • Disciplinárny poriadok
  • Odvolací poriadok
 • Súťažné smernice
  • Predpis pre prácu so súpiskou družstva
  • Pokyn pre posielanie hlásenky o zápase
  • Predpis povinnosti družstva mať vyškoleného vedúceho družstva
  • Predpis povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá
  • Predpis povinnosti klubu mať vyškolených rozhodcov
  • Predpis upravujúci požiadavky na trénerske vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach
  • Predpis upravujúci činnosť hlásateľa pri zápasoch
  • Predpis pre zabezpečenie vypĺňania elektronického zápisu
  • Predpis pre ceremoniály pri ligových zápasoch
  • Príkladový sadzobník poriadkových pokút
  • Kategórie vo florbalových súťažiach
 • Organizačné smernice
  • Regióny - organizačné členenie
  • O prevode práva prihlásiť družstvo do nasledujúceho súťažného ročníka určitej súťaže organizovanej SZFB
  • Predpis o povinnosti klubu uvoľniť hráča pre potreby reprezentácie
 • Ekonomické smernice
  • Pravidlá hospodárenia SZFB
  • Pravidlá hospodárenia SZFB (Dodatok č. 1)
  • Sadzobník odmien vyplácaných SZFB (Príloha k smernici Pravidlá hospodárenia SZFB)
 • Štatúty
 • Predpisy súťaží
 • Pravidlá florbalu a nový výklad pravidiel IFF