Prezídium Slovenského zväzu florbalu

Prezídium je najvyšším výkonným orgánom SZFB pre riadenie florbalu, ktorého členov volia delegáti konferencie spôsobom stanoveným v Stanovách a Volebnom poriadku. Prezídium rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi SZFB zverené do právomoci konferencie alebo iného orgánu SZFB. Prezídium má 5 – 7 členov a je zložené z prezidenta, výkonného viceprezidenta a 5 členov, z toho jeden ako zástupca športovcov.

Strategický plán SZFB 2017-2021


 • Kontakt:
  • adresa: Prezídium SZFB, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
  • e-mail: info@szfb.sk 
 • Prezident:
  Oto Divinský • tel.: + 421 908 979 442 • e-mail: divinsky@szfb.sk
 • Výkonný viceprezident:
  Teodor Turay • tel.: + 420 774 665 996 • e-mail: turay@szfb.sk
 • Členovia prezídia:
 • Mgr. Miroslav Kunštek • tel.: + 421 940 622 155 • e-mail: kunstek@szfb.sk
 • Ing. Lubomír Klosík • tel.: + 421 948 919 696 • e-mail: klosik@szfb.sk
 • Mgr. Emil Šatan • tel.: + 421 940 748 500 • e-mail: satan@szfb.sk
 • Milan Burdeľ • tel.: + 421 903 629 996 • e-mail: burdel@szfb.sk
 • Peter Vrba • tel.: +421 949 107 776 • e-mail: vrba@szfb.sk

Rok 2020

  

Rok 2019

 

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Obdobie 2010 - 2015