Zmeny v súťažnom a prestupovom poriadku

19.07.2016 10:48:31
Prezídium Slovenského zväzu florbalu na ostatnom zasadnutí schválilo zmeny v súťažnom a prestupovom poriadku. Zmeny vyplynuli hlavne z prijatia nového zákona o športe.

Prezídium sa na začiatku rokovania o zmenách poriadkov zhodlo na tom, že sa nebudú uskutočňovať výrazne veľké zmeny, ale len tie, ktoré vyplývali z prijatia nového zákona o športe a tie časti poriadkov, ktoré zo skúseností v uplynulých sezónach boli problematické. Súčasne platné poriadky boli schválené v roku 2014 a neskôr boli mierne upravované. Počas obdobia, kedy boli v platnosti, život ukázal, že niektoré body poriadkov je potrebné upraviť a nastaviť na súčasné podmienky a pomery v slovenskom florbale. Počas nadchádzajúcej sezóny sa vytvorí pracovná skupina, ktorá zreviduje súčasné poriadky a pripraví ich aktualizáciu na základe skúsenosti z posledných sezón. K obom poriadkom sa mali možnosť vyjadriť aj samotné kluby, ktoré až na dva prípady, túto možnosť nevyužili.

V súťažnom poriadku sa uskutočnili len kozmetické úpravy. Schválené zmeny nájdete v tomto dokumente Zmeny v súťažnom poriadku. Aktuálne celé znenie súťažného poriadku aj so zmenami nájdete TU.

V prestupovom poriadku sa uskutočnilo viac zmien, ktoré súviseli s prijatím nového zákona o športe. Novinkou je rozdelenie prestupového obdobia na bez obmedzenia a s obmedzením. Počas obdobia bez obmedzenia budú môcť hráči prestúpiť aj bez súhlasu materského klubu, ale ten bude mať nárok na výchovné, resp. odstupné. Počas obdobia s obmedzením sa nič nemení a zostáva na rozhodnutí materského klubu, či bude súhlasiť s prestupom. Touto úpravou napĺňame myšlienku nového zákona, ktorého snahou je zabrániť nekalým praktikám známych v športovom odvetví, kedy sa nezmluvným športovcom bránilo v prestupe do inej športovej organizácie podmieňovaním udelenia súhlasu športovým klubom subjektívne vyčísleným finančným protiplnením. Návrh zákona o športe v tomto smere pôsobí výrazne preventívne. Zavádza sa nový pojem „výchovné“, výchova hráča sa uskutočňuje v období do 21 rokov veku hráča. Je stanovená maximálna výška za výchovné a odstupné u hráčov, ktorí nemajú s klubom zmluvu. Znižujú sa administratívne poplatky a zavádza sa nový poplatok za registráciu hráčskej zmluvy. Takisto sa ruší evidenčný dodatok. V zmysle zákona o športe musí zväz viesť evidenciu zmlúv, preto kluby budú musieť zasielať na registráciu zmluvy a nie evidenčné dodatky ako doteraz. Schválené zmeny nájdete v tomto dokumente Zmeny v prestupovom poriadku. Aktuálne celé znenie prestupového poriadku aj so zmenami nájdete TU

Foto: IFF

späť