Na FTVŠ vládne spokojnosť študentov s povinne voliteľným predmetom Florbal 1

Avizované možnosti študentov vysokých škôl vo forme výučby povinne voliteľného predmetu Florbal 1, pokračujú v praxi na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. O spôsobe výučby nám viac povedal lektor predmetu Florbal 1 Patrik Pelegrin, no taktiež zaujala spätná väzba zo strany samotných študentov.

 

Počas desiatich dní (24. 01. až 02. 02. 2022) sa konala v rámci zimného semestra na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského bloková výučba povinne voliteľného predmetu Florbal 1, ktorá prebiehala pod odborným vedením metodika KVTM SZFB Mgr. Patrika Pelegrina a predsedu KVTM SZFB Ing. Dáriusa Siheľského. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu príslušnej špecializácie Florbal bolo odprezentovaných, resp. odprednášaných 15 predmetných oblastí, ktoré študentov postupne pripravili nielen zo sekcie teoretických vedomostí, ale zároveň aj v praktických zručnostiach v priestoroch ŠH prof. Rovného - FTVŠ. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s C-19 musela byť prezenčná výuka od štvrtka (27. 01. 2022) prerušená, ale bez ohľadu na uvedené, sme v spolupráci so zástupcami FTVŠ UK našli alternatívne riešenie, ktoré nám umožnilo pokračovať v kombinovanom prezenčno-dištančnom režime v termíne (01. a 02. 02. 2022). Aj na základe spätnej väzby od frekventantov › evaluácia predmetu, sme toho názoru, že PV predmet Florbal 1 je výbornou voľbou pre všetkých študentov akejkoľvek špecializácie v rámci bakalárskeho štúdia bez ohľadu na ročníkové zaradenie,“ povedal lektor Patrik Pelegrin.

 

S ohľadom na vyššie uvedené bude po konzultácii zástupcov FTVŠ UK so zástupcami SZFB cieľom pokračovať v predbežne dohodnutom nadväznom PV predmete Florbal 2 a zároveň poskytnúť študentom možnosť nielen získať odbornú spôsobilosť Tréner I. kvalifikačného stupňa, ale súčasne aj ponúknuť v rámci štúdia, ale aj po jeho úspešnom absolvovaní, profesionálnu zmluvu v akomkoľvek florbalom klube, či regionálnom alebo reprezentačnom výbere Slovenska.

 

Z evaluácie predmetu Florbal 1 (anonymnej spätnej väzby od študentov) vyberáme:

 

„Veľmi dobrá atmosféra na hodine, odborné vedomosti pedagógov na vysokej úrovni, zapájanie sa študentov (nielen výklad učiva), obohatenie vedomostí všeobecných aj zo špecializácie Florbal.“

„Odbornosť učiteľov, ochota naučiť študentov vybranú problematiku. Veľmi sa mi páčilo ako pedagógovia zapájali študentov do diskusie, čo ich prinútilo zamyslieť sa nad problematikou a aktívne sa zapojiť do vyučovacieho procesu. Pozitívne hodnotím aj výber cvičení v praktickej časti, keďže boli prispôsobené aj študentom, ktorí s florbalom nemajú veľa skúseností. Výučba mi priniesla veľa nových poznatkov o florbale, a tak vo mne zväčšila aj záujem o tento šport (aktívne aj divácky) a obohatila ma vedomosťami (teória aj prax), ktoré môžem zaradiť do svojej športovej špecializácie. Najviac ma zaujali predmetné oblasti – Všeobecná športová príprava mládeže vo florbale a Systematika florbalu – HČJ brankár.“

„Oceňujem profesionálnu organizáciu, a aj keď sa vyskytol akýkoľvek problém, tak sa ihneď našlo improvizované riešenie. V praktickej časti sa mi veľmi páčilo, že po jednotlivých cvičeniach sme si rovno prešli na čo boli zamerané a prečo je konkrétne cvičenie zaradené práve v príslušnej časti TJ, čo v porovnaní s ostatnými športovými hrami, s ktorými som prišiel do kontaktu, bolo veľmi zriedkavé.“Odoberajte newsletter