Po krátkom čase opäť online Konferencia SZFB

Noví predstavitelia Slovenského zväzu florbalu pripravili Konferenciu SZFB, ktorá sa uskutoční 29. júna 2021 od 17.30 hod. Dôvodom sú predovšetkým dve záležitosti, ktoré priniesla posledná novela Zákona o športe, ktorá ustanovuje viaceré zmeny primárne v súvislosti s bojom proti dopingu.

 

Novela priniesla niektoré nové povinnosti pre národné športové zväzy. Jednou z povinností je zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o porušení pravidiel Svetového antidopingového programu s novým znením zákona najneskôr do 30. júna 2021. V prípade nesplnenia týchto povinností národný športový zväz stratí štatút prijímateľa verejných prostriedkov, čo by znamenalo zastavenie príjmu finančných prostriedkov z príspevku uznaného športu zo strany ministerstva školstva. Ďalším dôvodom na pozastavenie štátnej podpory je aj neustanovenie kontrolóra zväzu. Vzhľadom k týmto skutočnostiam SZFB pripravuje 29. júna 2021 o 17.30 online Konferenciu SZFB s cieľom schváliť zákonom stanovené povinnosti, a to zmenu stanov a voľbu kontrolóra zväzu, spojenú s voľbami ďalších, doteraz nezvolených, funkcionárov do dôležitých orgánov zväzu.

 

Na ostatnej konferencii padol návrh na výraznú zmenu stanov zväzu. Keďže ide o zakladajúci dokument zväzu a je potrebné pristupovať k zmenám v tomto dokumente s patričnou zodpovednosťou sa pripravuje samostatné zasadnutie konferencie iba k stanovám na mesiac september. Na najbližšej konferencii, ktorá je venovaná iba splneniu zákonných povinností zväzu, bude v návrhu uznesení aj návrh na uskutočnenie ďalšej konferencie výlučne k stanovám zväzu.Odoberajte newsletter