Siheľský: „Pokiaľ tomu nedokážete dať všetko, nekandidujte!“

Už takmer dva roky je spustený vzdelávací portál SZFB, ktorý je určený pre všetkých trénerov slovenského florbalu. Výraznou mierou na jeho založení a postupnom rozvoji má predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu (ďalej len KVTM SZFB) Dárius Siheľský.

 

Začiatky však neboli vôbec jednoduché. KVTM SZFB oficiálne vznikla pred štyrmi rokmi, ale začala sa kreovať ešte o dva roky skôr. „Už som sa nedokázal pozerať na to, ako to funguje v SZFB so vzdelávaním trénerov. Z tohto dôvodu som oslovil pána Divinského, ktorý bol vtedy asi jediný „funkčný“ člen Prezídia SZFB, že by som bol ochotný v tejto veci pomáhať. Pán Divinský s tým súhlasil, pravdepodobne mu to vtedy odsúhlasilo aj vtedajšie Prezídium SZFB a mohol som sa pustiť do práce,“ začal svoje rozprávanie Dárius Siheľský a dodal: „Najskôr som potreboval vyriešiť niekoľko zásadných otázok. Išlo najmä o to, ako späť získať dôveru členov SZFB v systém vzdelávania, pretože starý systém bol sporadický, nesystematický a na rovinu povedané, bola to jedna obrovská čierna diera. Okrem toho som si musel premyslieť to, s kým budem na tomto projekte spolupracovať, nakoľko mojím úmyslom bolo vybudovať projekt, ktorý bude postavený na stabilných základoch. Z tohto dôvodu bolo potrebné spolupracovať s ľuďmi, ktorým môžem veriť, na koho sa môžem spoľahnúť, ktorí sú odborne spôsobilí a za ktorých prácou stoja reálne výsledky a nie len reči.“

 

Jeden človek na tak dôležitú prácu rozhodne nestačí a tak prišiel rad pre výber spolupracovníkov. „V prvom rade som si vybral pána Pelegrina, nakoľko som si bol vedomý, že je odborne spôsobilý a hlavne som vedel, že sa naňho môžem vo všetkých veciach spoľahnúť. Absolútne začiatky systému vzdelávania sme však položili spolu s Otom Divinským, s ktorým sme boli spolu na rokovaniach v Českom florbale, kde nám dopodrobna vysvetlili ako funguje ich systém vzdelávania, ako aj povedali to, čo by urobili inak. Rovnako nám odporučili, aby sme spolu so systémom vzdelávania spravovali aj oblasť práce s talentovanou mládežou, teda prácou s regionálnymi výbermi, pretože tieto dve oblasti sú na seba vzájomne naviazané. S touto myšlienkou som sa stotožnil a rozhodol som sa, že obe tieto oblasti na Slovensku naštartujem. Okrem toho sme s Otom Divinským absolvovali rokovania na príslušných vysokých školách, kde sme uzavreli bilaterálne zmluvy v zmysle požiadaviek zákona č. 440/2015 Z. z.. Od tohto momentu som viac menej získal voľné ruky a mohol veci robiť podľa svojej vízie. Teda aspoň do novej volebnej Konferencie SZFB...“

 

Entuziazmus a elán do práce Siheľskému a jeho kolegovi Patrikovi Pelegrinimu nechýbali. „Systematicky vzdelávať trénerov sa nám podarilo už hneď od môjho pustenia sa do práce, kedy sme v rámci EOTO (each one teach one) projektu IFF mali k dispozícii za výhodných podmienok, hlavne finančných, českých lektorov. Na týchto odborných prípravách sme sa aktívne zúčastňovali aj s pánom Pelegrinom, aby sme nabrali skúsenosti, aby sme naše vlastné odborné prípravy nerobili formou pokus-omyl, ale aby sme hneď od prvej našej odbornej prípravy nastavili vysoký štandard a to nie len po obsahovej stránke veci, ale aj po organizačnej. Po Volebnej konferencii SZFB bolo potrebné znovu požiadať nové vedenie zväzu o to, aby som mohol opäť spravovať oblasť vzdelávania a talentovanej mládeže a aby ešte oficiálne vytvorili KVTM SZFB. Bol som pozvaný na prvé zasadnutie nového Prezídia SZFB, kde som odprezentoval celú svoju víziu, odpovedal som na všetky otázky a rovnako som im dodal všetky legislatívne dokumenty (štatút komisie, súťažné smernice, atď.). Dodnes si pamätám, ako sa ma jeden z členov Prezídia SZFB opýtal, odkiaľ som tieto materiály bral (kopíroval). Bolo to pre mňa trošku úsmevné, pretože zrejme doposiaľ sa asi väčšina legislatívnych dokumentov brala z Českého florbalu a len prekladala. Odpovedal som, že všetko som vytváral do prázdneho dokumentu, veď stačilo si naštudovať zákony, vyhlášky, stanovy a hlavne sa pri tom pozerať na slovenské podmienky. Vzhľadom na to, že som bol stále len dobrovoľník, nie zamestnanec, bola moja podmienka, že celú oblasť budem spravovať v zmysle dopredu dohodnutých podmienok, ktoré boli uvedené v štatúte komisie. Prezídium SZFB to odsúhlasilo a tak sa mohla písať prvá „štvorročnica“ KVTM SZFB,“ vysvetlil Siheľský.

 

Obšírnu prácu bolo potrebné rozdeliť medzi viacerých ľudí. „Moje prvé hlavné rozhodnutie ako predsedu komisie bolo navrhnúť Patrika Pelegrina ako hlavného metodika SZFB, ktorý by zodpovedal za oblasť práce s talentovou mládežou (chlapci a dievčatá), pretože mi bolo jasné, že nie je možné aby tieto oblasti spravoval jeden človek a bolo nevyhnutné, aby práca bola delená, ak ma byť kvalitne urobená. Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli, že oblasť práce s talentovanou mládežou – dievčatá bude spravovať pán Hýlek, nakoľko som ho považoval, a aj považujem, za odborne najspôsobilejšieho v tejto oblasti. Pán Hýlek túto oblasť spravoval samostatne, ale vždy s mojím vedomím a schválením.“

 

Chlapčenská zložka, ktorá je podstatne obsiahlejšia, čo sa hlavne počtu talentovaných hráčov týka, začala fungovať o niečo neskôr. „S regionálnymi výbermi chlapcov sme začali pracovať až od druhého roku pôsobenia KVTM SZFB, pretože počas prvého sme museli vyriešiť personálne obsadenie regionálnych výberov, zabezpečiť technicko-materiálne vybavenie pre jednotlivé regionálne výbery a hlavne museli sme spolu s Ligovou komisiou SZFB implementovať termíny zrazov regionálnych výberov do termínovej listiny SZFB tak, aby nekolidovali, resp. čo najmenej kolidovali s inými dôležitými termínmi. U dievčat sa týmto veciam nebolo potrebné až tak zaoberať, nakoľko ich počet je rádovo nižší, ako počet chlapcov. Zásadným a dosť kontroverzným krokom bolo rozhodnutie pri chlapcoch otvoriť len jednu vekovú kategóriu a to vekovú kategóriu starší žiaci. Dôvod bol jednoduchý, nemali sme dostatočné personálne kapacity, aby sme vedeli pokryť všetky výbery. Urobili sme pre to všetko, dali sme aj verejnú výzvu, že hľadáme trénerov do regionálnych výberov, ale prihlásilo sa nám len pár ľudí. Podarilo sa nám však pokryť všetky regióny a mohli sme sa pustiť do zrazov. Hneď druhý rok sa nám podarilo uskutočniť všetky plánované zrazy a zavŕšiť ich finálovým turnajom pod názvom Final Four. Je pravda, že mali sme mali problémy s klubmi, ktoré nechceli uvoľniť svojich hráčov do regionálnych výberov z rôznych dôvodov, ale to sa nám podarilo vyriešiť a dnes máme myslím so všetkými klubmi veľmi dobré vzťahy. Tretí rok sa nám podarilo uskutočniť len pár zrazov, pretože súťaže prerušila epidemiologická situácia a štvrtý rok sa prakticky doposiaľ neodohralo nič. Pozitívom tretieho roku bolo to, že sa nám podarilo rozšíriť trénerský kolektív regionálnych výberov na taký počet, aby sme boli schopní otvoriť už obe vekové kategórie chlapcov,“ hovorí predseda KVTM SZFB.

 

Dôležitou súčasťou vzdelávania je aj webový portál, ktorý vznikol počas leta v roku 2019. „Mojim druhým hlavným rozhodnutím bolo vytvoriť jednotné webové miesto – Vzdelávací portál SZFB, ktorý by slúžil na komplexné spravovanie oblasti vzdelávania a to z hľadiska prihlasovania sa na odborné prípravy, doškoľovacie semináre, udeľovanie trénerských licencií a rovnako by slúžilo na archiváciu osvedčení, prezentácií z odborných príprav a doškoľovacích seminárov. Osobne sa považujem za človeka žijúceho v 21. storočí a som toho názoru, že veci majú byť v čo najväčšom rozsahu zdigitalizované a automatické. Osobne som veľkým odporcom papierových žiadostí, word/excel žiadostí a rovnako Google „žiadostí“. Mojim cieľom bolo vytvoriť taký portál, ktorý sa v záverečnej fáze môže ponúkať aj iným športovým zväzom ako komerčný produkt SZFB, nakoľko nič podobné, pokiaľ viem, žiaden športový zväz na Slovensku nemá. Tento cieľ nebol naplnený, nakoľko Prezídium SZFB pozastavilo financovanie programovania tohto portálu,“ objasnil Siheľský.

 

Prišli však ďalšie výzvy. „Mojím tretím hlavným rozhodnutím bolo, začať kroky pre to, aby sme mohli v čo najskoršom možnom čase otvárať odborné prípravy na nadobudnutie odbornej spôsobilosti trénera II. kvalifikačného stupňa a prípadne aj III. kvalifikačného stupňa. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu definuje pravidlá, za akých je možné tieto odborné prípravy realizovať. Chceli sme v čo najkratšom možnom čase mať oprávnenie a tieto odborné prípravy aj realizovať. Dňa 1. mája 2021, kedy bude zvolené nové Prezídium SZFB na Volebnej Konferencii SZFB, mne, ako aj ostatným členom KVTM SZFB, členom pracovných skupín KVTM SZFB v zmysle Štatútu KVTM SZFB zaniká mandát a preto by som sa chcel z celého srdca poďakovať všetkým ľudom, ktorí mi pomáhali a to najmä Otovi Divinskému, bez ktorého by slovenský florbal nebol tam kde je a keď mňa poniektorí ľudia označujú za otca KVTM SZFB, ja považujem pána Divinského za pravého otca slovenského florbalu. Okrem toho samozrejme Patrikovi Pelegrinovi, ktorý ma nikdy nesklamal a jeho slovo vždy platilo.“

 

Aj naďalej by však Dárius Siheľský rád pokračoval v rozpracovanej práci. „Či mi to bude umožnené, je otázkou na nové Prezídiu SZFB. Z mojej strany však záujem ďalej pracovať v KVTM SZFB je, ale odmietam pracovať pod Prezídiom SZFB, ktoré nebude schopné pracovať ako jeden celok. Preto apelujem na všetkých riadnych členov – kluby, aby na Volebnej Konferencii SZFB volili nových členov Prezídia SZFB dôsledne, pretože stále platí to, čo si zvolíme, to budeme mať! A rovnako vyzývam potenciálnych kandidujúcich ľudí na členov Prezídia SZFB, pokiaľ nedokážu vykonávať minimálne takú istú činnosť z hľadiska aktivity ako ja a teda popri práci, trénovaní či iných osobných aktivitách, nech ani nekandidujú. Ide o dobro florbalu, pokiaľ tomu nedokážete dať všetko, nekandidujte,“ uzavrel tému predseda KVTM SZFB.Odoberajte newsletter