Už o mesiac spoznáme nového prezidenta SZFB

Štvorročné volebné obdobie súčasného prezidenta Slovenského zväzu florbalu Ota Divinského, aj členov prezídia a všetkých komisií sa blíži ku koncu. Presne o mesiac v sobotu 1. mája 2021 je na programe volebná Konferencia SZFB, ktorá prebehne po prvý raz v histórii formou online.

 

Na volebnej konferencii konanej každé štyri roky sa uskutočňujú voľby prezidenta a ostatných členov prezídia, predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti, kontrolných orgánov, ak nie sú volení členmi SZFB priamo.

 

Informácie o technickom zabezpečení budú všetkým delegátom doručené v dostatočnom predstihu. Konferencie sa môžu zúčastniť iba delegáti, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle stanov SZFB, čo znamená len zástupcovia klubov, ktorí majú v súťažiach prihlásené aspoň dve družstvá a minimálne 60 členov. Kluby boli o konaní konferencie už informované mailom.

 

K voľbám do orgánov SZFB vyberáme:

1. Každý člen SZFB môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZFB. Návrhy môžete doručiť e-mailom najneskôr do 25. 4. 2021 na e-mailovú adresu: info@szfb.sk a do predmetu e-mailu napíšte: VOĽBY.
2. Návrh kandidáta musí obsahovať:
a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) kontaktné údaje kandidáta,
d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.
3. K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:
a) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SZFB,
b) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
c) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
d) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
e) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SZFB v súvislosti s voľbami
f) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SZFB a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii

 

V doterajšej už takmer 26-ročnej histórii boli do najvyššej funkcie zvolení štyria prezidenti – Jaroslav Melíšek (zakladateľ zväzu), Radoslav Bielka, Daniel Granec a súčasný prezident Oto Divinský, ktorý sa opätovne neplánuje uchádzať o tento post. Je teda viac ako pravdepodobné, že 1. mája spoznáme piate meno najvyššieho funkcionára Slovenského zväzu florbalu.

 

Počas mesiaca apríl si postupne predstavíme všetkých predchádzajúcich prezidentov SZFB a po uzávierke kandidatúr dáme rovnaký priestor aj novým uchádzačom o post nového prezidenta SZFB.

 

Ďalšie podrobnejšie informácie aj s potrebnými tlačivami nájdete TU.Odoberajte newsletter