Extraliga mužov

Informácie

 

PREDPIS SÚŤAŽE
 
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
Muži - ročníky nar. 2001 a starší, juniori - ročníky nar. 2002 a 2003.
 
ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ):
12 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce zápasy celej súťaže v schválenej hale pre Extraligu mužov na svoje náklady.
 
HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁKLADNEJ ČASTI (ZČ):
Zápas v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové predĺženie (čistý čas 5 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.  
Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.
 
PLAY-OFF: 
Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ). Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ.  
 
Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off 
Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po ZČ si postupne vyberajú súpera pre play-off z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. Ako prvé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 1. mieste po ZČ. Ako druhé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 2. mieste po ZČ. Ako tretie v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 3. mieste po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.  
 
Určenie dvojíc pre semifinále play-off
Najvyššie umiestnené družstvo po ZČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených družstiev po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.  
 
Finále play-off
Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získavajú porazení semifinalisti). 
 
Baráž
Hrá družstvo umiestnené na 11. mieste Extraligy mužov a družstvo umiestnené na 2. mieste 1. ligy mužov (nie B družstvo) na tri víťazné zápasy. 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku družstva Extraligy mužov, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku družstva 1. ligy mužov a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku družstva Extraligy mužov.
 
HODNOTENIE VÝSLEDKOV V PLAY-OFF A V BARÁŽI:
Zápasy v play-off a v baráži sa hrájú do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán), 10-minútové  predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.
 
HRACÍ ČAS: 
Základná časť
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.  
 
Play-off a baráž
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.  
 
Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.
 
HRACÍ DEŇ: 
Pokiaľ k pridelenému hraciemu víkendu zápasu pripadá, aj štátny sviatok (jedná sa o piatok, alebo pondelok), môže organizátor zápasu za hrací deň zvoliť i tento deň. Všetky preložené zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Záverečné dve kolá sa musia odohrať v pridelenom hracom víkende.
Všetky zápasy v play-off a baráži, musia byť odohraté podľa platnej termínovej listiny SZFB, pre jednotlivú súťaž, bez možnosti zmeny priradeného dňa.
Dohoda klubov na termíne zápasu bude pri dodržaní všetkých ustanovení čl. 9 Súťažného poriadku SZFB schválená Ligovou komisiou SZFB. 
Oficiálny hrací deň zápasu základnej časti súťaže musí organizujúce družstvo nahlásiť do dňa 31. 7. 2020.
 
POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:
• V pracovný deň najskôr o 18.00 h, najneskôr o 20.00 h. 
• V utorok, stredu, štvrtok počas štátneho sviatku najskôr o 12.00 h, najneskôr o 15.00 h.
• V piatok počas štátneho sviatku najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.
• V sobotu najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.
• V nedeľu najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h.
• V pondelok počas štátneho sviatku najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h. 
Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB. 
 
ZOSTUP ZO SÚŤAŽE: 
Družstvo umiestnené na 12. mieste po základnej časti Extraligy mužov a porazené družstvo v baráži o Extraligu mužov zostupujú do 1. ligy mužov.
 
OFICIÁLNA LOPTIČKA:
Loptička schválená IFF bielej farby značky OXDOG. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB. 
 
ŠPORTOVÁ HALA:
Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie B. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.
 
TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 
• Tréner s platnou trénerskou licenciou I. kvalifikačného stupňa – Trénerská licencia C. 
• Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.
 
POPLATKY:
• Štartovné do súťaže: 1.420,00 € (obsahuje súťažno-organizačný poplatok za základnú časť: 80,00 € / zápas x počet domácich zápasov a príspevok na cestovné  náhrady rozhodcom).
• Súťažná zábezpeka: 400,00 €. 
• Licenčný poplatok za súpisku: 350,00 €.
• Súťažno-organizačnýpoplatok: 80,00 € / zápas
 
Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov nadstavbovej časti, vystaví klubom po skončení základnej časti platobný príkaz na úhradu súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami v play-off. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť kluby súťažno-organizačný poplatok pre nadstavbovú časť v plnej výške uhradiť.
 
OSTATNÉ POVINNOSTI: 
Účastník Extraligy mužov je povinný s prihláškou do Extraligy mužov prihlásiť družstvá v mládežníckych kategóriach v zmysle Predpisu o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá.
Účastník Extraligy mužov je povinný s prihlásenými družstvami odohrať v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž v prihlásených kategóriách. Účastník Extraligy mužov musí mať vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB do termínu stanoveného SZFB.
Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy mužov v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase. 
Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi.
Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).
 
REGLEMENT SÚŤAŽE:
Prihlásením sa do súťaže účastník Extraligy mužov akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh.