Liga dorastencov Západ

Informácie

PREDPIS SÚŤAŽE
 
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
Dorastenci - ročníky nar. 2004 a 2005 a starší žiaci - ročník nar. 2006 a 2007.
 
SPÔSOB SÚŤAŽE:
Každý s každým (doma a vonku). Počet kôl (dvojkolovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať svoj domáci zápas pre súťaž v kategorizovanej hale pre dorastencov, na svoje náklady. Regionálny riadiaci orgán súťaže si vyhradzuje právo zmeniť systém súťaže na základe počtu prihlásených družstiev. Na poslednom zápase aktuálnej sezóny zabezpečí príslušný regionálny riadiaci orgán súťaže spolu s organizátorom domáceho zápasu vyhodnotenie - pohár spolu s medailami pre prvé tri najlepšie umiestnené družstvá v počte 25 ks medailí pre družstvo. Družstvo, ktoré odohralo v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude vyhodnotené, pripustené na M-SR.
 
MINIMÁLNY POČET ZÁPASOV V SEZÓNE:
Počet zápasov jedného družstva v jednej sezóne určí príslušný riadiaci orgán súťaže, podľa počtu prihlásených družstiev. Odporúčaný minimálny počet zápasov jedného družstva v jednej sezóne je 18 zápasov.
 
POČET HRÁČOV NA IHRISKU:
5+1
 
HODNOTENIE VÝSLEDKOV:
Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu do tabuľky 0 bodov. Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke www.szfb.sk. 
 
TRESTY: 
Podľa platných pravidiel florbalu.
 
INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY HRÁČOV:
Individuálne štatistiky hráčov sa zobrazujú na stránke www.szfb.sk.
 
HRACÍ ČAS:
3 x 20 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 90 minút. Čas sa nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Organizátor zápasu je povinný minimálne 45 minút pred zápasom sprístupniť uzamykateľné šatne vrátane spŕch a sociálnych zariadení pre hráčov a rozhodcov. Minimálne 35 minút pred začiatkom zápasu musí byť ihrisko pripravené podľa pravidiel florbalu, čiary ihriska vyznačené podľa predpisu danej súťaže.
 
HRACÍ DEŇ:
Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota/nedeľa v rámci prideleného víkendu. Hrací deň nemôže narušiť regulárnosť súťaže (t.z., pokiaľ regionálna rada nerozhodne inak, v rámci jedného dňa prideleného víkendu nemôže hrať svoje zápasy konkrétna kategória spolu s bezprostredne susediacou kategóriou). Regionálna rada môže v rozpise súťaže určiť „regionálne derby“ geograficky blízkych družstiev počas akéhokoľvek dňa pracovného týždňa tak, aby nebola narušená regulárnosť súťaže.
 
POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:
Začiatok prvého zápasu je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu je najneskôr o 18:30 hod. V prípade dohrávky počas pracovného týždňa začiatok zápasu je najskôr o 16:00 hod., najneskôr o 19:00 hod.; v prípade, ak sa družstvá nedohodnú inak. Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB, schvaľuje riadiaci orgán súťaže pre príslušný región. 
 
ROZLOSOVANIE ZÁPASOV: 
Rozlosovanie zápasov určí príslušný regionálny riadiaci orgán súťaže v rozpise zápasov na celú sezónu.
 
POSTUP A ZOSTUP: 
Zo súťaže sa postupuje do nadstavbovej časti súťaže, a to na Majstrovstvá Slovenska vo florbale v zmysle Súťažného poriadku SZFB a súťažnej smernice Pokynu pre riadenie regionálnych súťaži. Družstvo, ktoré sa v regionálnej súťaži umiestni na postupovom mieste je povinné zúčastniť sa M-SR, v prípade porušenia tohto nariadenia je družstvo pokutované v zmysle platných predpisov SZFB. Zo súťaže sa nezostupuje.
 
OFICIÁLNA LOPTIČKA: 
Loptička bielej farby schválená IFF.
 
 
HRACIA PLOCHA: 
40 m x 20 m podľa pravidiel florbalu; minimálne povolené rozmery sú 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku 5+1). 
Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 4 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 5 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska, ktorých upravené rozmery nájdete v predpise jednotlivej súťaže.
 
URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:
· vyšší počet bodov
· vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov
· gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch
· gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov
·
TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 
· tréner s platnou licenciou Trénerská licencia D / Tréner v príprave;
· vyškolený vedúci družstva je povinný.
 
PLATBY ZASIELAŤ NA ČÍSLO ÚČTU SZFB:
Bankové spojenie SZFB
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840
 
VARIABILNÉ SYMBOLY PRE PLATBY ZA REGIONÁLNE SÚŤAŽE:
Západoslovenský región                               19102000XX
(na posledné dve miesta XX treba dať číslo klubu napr.: klub má číslo 20 napíše sa VS: 9101001020)
 
ŠTARTOVNÉ DO SÚŤAŽE:
90,00 €
·
SÚŤAŽNÁ ZÁBEZPEKA:
120,00 €
 
LICENČNÝ POPLATOK ZA SÚPISKU:
120,00 €
 
SÚŤAŽNO-ORGANIZAČNÝ POPLATOK:
30,00 € / zápas
 
Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov základnej časti, vystaví klubu platobný príkaz na úhradu súťažno-organizačného poplatku, t.j. platbu za rozhodovanie zápasov rozhodcami. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého musia kluby súťažno-organizačný poplatok uhradiť v plnej výške. Klub môže požiadať Ekonomický úsek SZFB o splátkový kalendár, ktorý musí ekonomický úsek schváliť.
 
Na každý poplatok ekonomický úsek SZFB vystaví klubu platobný príkaz, kde budú uvedené všetky potrebné informácie o úhrade (číslo účtu, variabilný symbol). Prípadne zápočty vystaví ekonomické oddelenie voči zábezpeke klubov. Klub môže požiadať Ekonomický úsek SZFB o splátkový kalendár, ktorý ekonomický úsek musí schváliť.
 
ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:
Zabezpečuje KRO SZFB pre príslušný región. Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na jeden zápas.
·
ŠPORTOVÁ HALA:
Vo všetkých kategóriách schvaľuje športovú halu LK SZFB, ktorá sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál.
Žiadosti o kategorizáciu športovej haly (ak nebola kategorizovaná pre aktuálnu sezónu, pozrieť zoznam kategorizovaných hál), v ktorej sa budú konať Vaše domáce zápasy, posielajte spolu s prihláškou do regionálnej súťaže na predpísanom tlačive e-mailom na adresu lkszfb@szfb.sk do termínu, kedy je stanovená uzávierka prihlášok.
 
BRÁNKY:
IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.
 
MANTINELY:
Na každom turnaji, zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.
·
ORGANIZÁTOR:
Každý organizátor organizuje zápas podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.
Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.
Každý organizátor zaistí uzamykateľné šatne pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.
Každý organizátor zaistí viditeľnú časomieru pre hráčov a divákov, ktorá bude zobrazovať aktuálny čas zápasu, tretinu zápasu a aktuálny výsledok zápasu.
Každý organizátor na florbalovom ihrisku vyznačí: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu a priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu.
 
 
VYMEDZENIE PRIESTORU PRE DIVÁKOV:
Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 2 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov.
 
DRUŽSTVO:
Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie.
Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správny brankársky výstroj. Látky, ktoré sa lepia alebo ovplyvňujú trenie, sú zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice).
 
ROZHODCA:
Pred zápasom skontrolovať rozmery florbalového ihriska podľa predpisu jednotlivej súťaže.
Pred zápasom skontrolovať čiary na florbalovom ihrisku: body na vhadzovanie, stredová čiara a bránkoviska podľa pravidiel florbalu.
Počas zápasu vysvetliť chyby a zamedziť tak opakovaniu priestupkov v budúcnosti.
Vykonávať výchovnú a odbornú činnosť na ihrisku a v dianí z pohľadu florbalu.
Nedovoliť, aby diváci v hale kričali neprimeraným spôsobom a urážali, porušovali morálku.
Spolupracovať s trénermi a hráčmi, aby ich hra bavila a mali chuť hrať.
Využívať skúsených rozhodcov s citom pre hru a chuťou učiť novú generáciu.
Riadiť sa Súťažným poriadkom SZFB, podľa článok 11, jednotlivými smernicami, ktoré vydal SZFB.
 
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:
Na zápas, turnaj je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a má dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu pri zápase. Za ZS sa ale považuje i lekár prítomný na striedačke domáceho družstva - organizátora súťažného zápasu. Zdravotná služba je povinná mať pri sebe lekárničku. Lekárnička by mala obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia.
ZS odporúča sa umiestnenie medzi striedačkami družstiev, aby bola schopná ihneď vykonať zdravotné ošetrenie, či záchranu života v prípade ohrozenia.
ZS v počte jeden zdravotník s odbornou spôsobilosťou, na každom florbalovom ihrisku.
 
SCHÔDZKA S RODIČMI:
Minimálne jedenkrát za sezónu vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach, vysvetliť princíp jednotlivej súťaže podľa predpisu súťaže.
 
ORIGINÁL ZÁPIS O STRETNUTÍ POSIELAŤ:
Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu koordinátora BA/ZAP SZFB:
Ing. Patrik Bulko
Bottova 856/54
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
 
HLÁSENKA:
Hlásenku o zápase je usporiadateľ stretnutia povinný zadať do informačného systému najneskôr 18 dní pred zápasom. Nesplnenie tejto povinnosti bude trestané poriadkovou pokutou.
 
ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA SÚŤAŽ, ŠTATISTIKY SÚŤAŽE:
Riadiaci orgán súťaže SZFB pre príslušný región – e-mail: koordinatorzapad@szfb.sk.
 
OSTATNÉ USTANOVENIA:
Riadiaci orgán súťaže príslušného regiónu je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Predpis súťaže sa môže zmeniť podľa počtu prihlásených družstiev. Hrá sa na území SR.
Riadiaci orgán súťaže príslušného regiónu je oprávnený udeľovať poriadkové pokuty za jednotlivé priestupky. Pokuty sú obratom po udelení zadané do informačného systému SZFB. Povinnosťou je klub o udelenej pokute informovať e-mailovou správou. Prehrešky spojené s usporiadaním stretnutia sankcionovať najneskôr do 30 dní. Vypracovať rozhodnutie riadiacim orgánom súťaže pre príslušný región.
Organizátor zápasu je povinný riadiacemu orgánu súťaže kedykoľvek predložiť doklad osoby poskytujúcej zdravotnú starostlivosť na zápase oprávňujúci vykonávať zdravotnícku činnosť v zmysle čl. 7 Súťažného poriadku SZFB.
 
DODATOČNÉ USTANOVENIE: 
Družstvo je povinné nastúpiť na zápas v minimálnom počte 8 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 30,00 € + 5,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase.
Hráči uvedení v súpiske môžu štartovať v súťažných zápasoch za družstvo, na ktorého súpiske sú uvedení. Za družstvo môžu nastúpiť v jednom ligovom zápase vždy dvaja hráči príslušnej vekovej kategórie z inej súpisky iných družstiev toho istého klubu. Tretí hráč príslušnej vekovej kategórie zo súpisky iného družstva toho istého klubu rovnakej vekovej kategórie môže na zápas nastúpiť, iba ak sa jedná o brankára.  Hráč, ktorý za družstvo nastúpil v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú vekovú kategóriu a rovnakú úroveň súťaže.
Hráči do 13 rokov môžu nastúpiť na zápas iba s florbalovými okuliarmi.
 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SZFB:
Regionálna súťaž v súťažnom ročníku vrcholí záverečným turnajom Majstrovstvami Slovenska vo florbale, ktoré sa uskutočňujú v termíne od 1. apríla do 30. mája kalendárneho roka. Hlavným organizátorom záverečných turnajov je Ligová komisia SZFB v spolupráci s klubmi SZFB, ktorý určuje Ligová komisia SZFB na základe výberového konania. 
Na Majstrovstvá Slovenska vo florbale v kategórii starší žiaci a dorastenci postupujú najlepšie dve družstvá klubov z každej regionálnej súťaže, ktoré odohrali v príslušnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a majú vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB. V prípade odmietnutia účasti družstva na Majstrovstvách Slovenka vo florbale bude voľné miesto doplnené Ligovou komisiou SZFB v zmysle Súťažného poriadku SZFB a družstvo pokutované v zmysle platných predpisov SZFB. 
Majstrovstvá Slovenska vo florbale sa riadia Predpisom turnaja Majstrovstvá Slovenska vo florbale. Pokiaľ sa družstvo zúčastní Majstrovstiev Slovenska vo florbale a neodohrá celý turnaj podľa rozpisu zápasov, bude riešený v zmysle Súťažného poriadku SZFB. Riadiaci orgán súťaže rozhodne o uskutočnení Majstrovstiev Slovenska a Turnaja o Pohár prezidenta SZFB do 31. 10. 2020.
 
VYPĹŇANIE TLAČENÉHO ZÁPISU:
Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB.
 
VYPĹŇANIE ZÁKLADNÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:
Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Organizátor zápasu má za povinnosť bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF, a to do 120 minút.
 
VYPĹŇANIE TECHNICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:
Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor zápasu, turnaja je povinný vyplniť technický on-line prenos do 24.00 hodiny v nasledujúci deň po dni konania zápasu v stretnutiach regionálnych súťaží. Organizátor zápasu je povinný vypĺňať technický on-line prenos počas zápasu súbežne so zápisom o stretnutí (papierový zápis o stretnutí) v nadstavbovej časti (play-off, baráž, atď...). 
 
PRIHLASOVANIE DO REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE:
Prihlášku do regionálnej súťaže treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu lkszfb@szfb.sk, aj na e-mailovú adresu sekretarszfb.za@szfb.sk do termínu 05. júla kalendárneho roka, kedy je stanovená uzávierka prihlášok. Po uzávierke prihlášok dostanú regionálne rady informáciu o stave prihlásených družstiev v príslušnom regióne. Ak nedôjde k otvoreniu súťaže, pretože sa neprihlásil dostatočný počet družstiev, bude riešená situácia nasledovne:
a) prihláseným družstvám bude ponúknutý štart v susedných regiónoch, v ktorých je súťaž príslušnej kategórie otvorená. Podmienky štartu takého družstvá budú stanovené dohodou riadiaceho orgánu súťaže a susednej regionálnej rady.
b) prihláseným družstvám bude puknutý štart v celoštátnej súťaži, ktorú riadi Ligová komisia SZFB. Podmienky štartu takého družstva budú stanovené riadiacim organom súťaže.
Družstvo, ktoré pošle prihlášku do uvedeného termínu a nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude pripustené do regionálnej súťaže.
 
ZAČIATOK A KONIEC POSIELANIE SVOJICH TERMÍNOV ŠPORTOVÝCH HÁL DO REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE:
Začiatok dňa 06.07.2020, Koniec dňa 31.07.2020.
 
VYTVORENÝ ROZPIS SÚŤAŽE:
Všetky prihlásené družstvá dostanú na vytvorené e-mailové adresy ...@szfb.sk zo strany SZFB, Rozpis súťaže, a to do dňa 14.08.2020.
 
ZVOLANIE REGIONÁLNYCH SCHODZÍ, STRETNUTIE REGIONÁLNEJ RADY:
Regionálne rady uskutočnia stretnutie všetkých klubov, ktoré patria do príslušného regiónu, po skončení všetkých súťaží, ktoré sa konali v ich regióne, a to najneskôr do 30. mája kalendárneho roka. Regionálne rady doručia na adresu SZFB vypracovanú zápisnicu z regionálnej schôdze najneskôr do 05. júna kalendárneho roka.