Liga mladšej prípravky BA

Informácie

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
Mladšia prípravka - ročníky nar. 2012 a 2013. Minimálny vek 5 rokov v deň zápasu
 
SPÔSOB SÚŤAŽE:
Každý s každým (turnajovo). Každé družstvo – organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži v schválenej hale pre mladšiu prípravku, na svoje náklady. Regionálny riadiaci orgán súťaže si vyhradzuje právo zmeniť systém súťaže na základe počtu prihlásených družstiev.
Na každom turnaji bude vyhodnotenie turnaja, resp. odovzdanie ocenení každému družstvu (napr. formou ovocia pre každého hráča). Po predložení účtovného dokladu o nákupe ocenení bude organizátorovi turnaja preplatená suma do maximálnej výšky 20,00 €. 
Na posledných turnajoch aktuálnej sezóny zabezpečí príslušný riadiaci orgán súťaže každému družstvu, ktoré odohralo v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a má vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, diplom a pohár spolu s medailami, a to iba pre uvedených hráčov na súpiske príslušného družstva a pre trénera v počte 1 medaila. Družstvo, ktoré odohralo v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude vyhodnotené, pripustené na mládežnícke pohárové turnaje SZFB.
 
MAXIMÁLNY POČET ZÁPASOV V JEDEN DEŇ:
Max. počet zápasov jedného družstva v jeden deň je 3 (zápasy) s tým, že sa všeobecne odporúča hrať v jeden deň 2 zápasy. 
V súťažiach, v ktorých nie je počítaná dlhodobá tabuľka voliť nastavenie systémov a hracieho času tak, aby družstvo odohralo čo najviac stretnutí pri zachovaní pravidla, že družstvo môže na turnaji odohrať maximálne 120 minút hry hrubého času.
 
MINIMÁLNY POČET ZÁPASOV V SEZÓNE:
Počet zápasov jedného družstva v jednej sezóne určí príslušný riadiaci orgán súťaže, podľa počtu prihlásených družstiev. Odporúčaný minimálny počet zápasov jedného družstva v jednej sezóne je 18 zápasov.
 
POČET HRÁČOV NA IHRISKU:
3+1
 
HODNOTENIE VÝSLEDKOV:
Každý turnaj sa vyhodnocuje samostatne. Nevedie sa dlhodobá tabuľka v súťaži.
Za víťazstvo sa družstvu do turnajovej tabuľky prideľujú 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.
Po skončení turnaja sa turnajová tabuľka vynuluje a na ďalšom turnaji prebieha hodnotenie výsledkov v turnajovej tabuľke od začiatku. 
Zobrazenie aktuálnych výsledkov na stránke www.szfb.sk.
 
NEZOBRAZOVANIE VÝSLEDKU:
Počas zápasu súťaží bez dlhodobej tabuľky nezobrazovať ani hráčom ani divákom výsledkovú tabuľu s priebežným výsledkom zápasu. 
Viditeľnú časomieru pre hráčov, realizačný tím a divákov zobrazovať.
 
TRESTY: 
Za priestupky uvedené v pravidlách florbalu, ktoré vedú k vylúčeniu na trestnú lavicu bude uskutočnené trestné strieľanie, podľa pravidiel florbalu. Počas trestného strieľania sa hrací čas zastavuje.
 
INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY HRÁČOV:
Behom súťaže nebudú zaznamenané do zápisu o stretnutí individuálne štatistiky hráčov. Individuálne štatistiky hráčov sa v ISF  a na stránke www.szfb.sk nezobrazujú.
 
HRACÍ ČAS:
3 x 10 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 50 minút. Čas sa nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 7-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred prvým turnajovým zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 60 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. V prípade, ak je šatňa uzamykateľná, je usporiadateľ povinný vydať vedúcemu družstvu kľúč. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko podľa pravidiel florbalu 35 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivej súťaže.
 
HRACÍ DEŇ:
Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota v rámci prideleného víkendu. Všetky preložené zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Záverečné dve kolá sa musia odohrať v pridelenom hracom víkende.
 
POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:
Začiatok prvého zápasu turnaja je najskôr o 9:00 hod., začiatok posledného zápasu turnaja je najneskôr o 16:00 hod.
 
ROZLOSOVANIE ZÁPASOV: 
Rozlosovanie zápasov určí príslušný riadiaci orgán súťaže v rozpise zápasov na celú sezónu.
Rozlosovanie v aktuálnej súťaži medzi farebnými turnajmi. Rozlosovanie farebných turnajov, určí príslušný regionálny koordinátor v rozpise zápasov na celú sezónu.
 
POSTUP A ZOSTUP: 
Zo súťaže sa nepostupuje, ani sa z nej nezostupuje. 
 
OFICIÁLNA LOPTIČKA: 
Loptička bielej farby schválená IFF.
 
HRACIA PLOCHA: 
Minimálny rozmer 16 m x 8 m, maximálny rozmer 20 m x 10 m (počet hráčov na ihrisku 3+1);
Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho rozmeru dĺžku 4 m, maximálneho rozmeru dĺžku 6 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 2 m od stredovej čiary. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska, ktorých upravené rozmery nájdete v predpise jednotlivej súťaže.
 
URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:
vyšší počet bodov
vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov
gólový rozdiel, potom vyšší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
gólový rozdiel, potom vyšší počet strelených gólov zo všetkých zápasov
 
TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 
tréner s platnou licenciou Trénerská licencia D 
vyškolený vedúci družstva je povinný.
 
PLATBY ZASIELAŤ NA ČÍSLO ÚČTU SZFB:
Bankové spojenie SZFB
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840
 
VARIABILNÉ SYMBOLY PRE PLATBY ZA REGIONÁLNE SÚŤAŽE:
Bratislavský región                               19101000XX
(na posledné dve miesta XX treba dať číslo klubu napr.: klub má číslo 20 napíše sa VS: 9101001020)
 
ŠTARTOVNÉ DO SÚŤAŽE:
50,00 €
 
SÚŤAŽNÁ ZÁBEZPEKA:
75,00 €
 
LICENČNÝ POPLATOK ZA SÚPISKU:
25,00 €
 
SÚŤAŽNO-ORGANIZAČNÝ POPLATOK:
12,00 € / zápas
 
Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov základnej časti, vystaví klubu platobný príkaz na úhradu súťažno-organizačného poplatku, t.j. platbu za rozhodovanie zápasov rozhodcami. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého musia kluby súťažno-organizačný poplatok uhradiť v plnej výške. Klub môže požiadať Ekonomický úsek SZFB o splátkový kalendár, ktorý musí ekonomický úsek schváliť.
 
Na každý poplatok ekonomický úsek SZFB vystaví klubu platobný príkaz, kde budú uvedené všetky potrebné informácie o úhrade (číslo účtu, variabilný symbol). Prípadne zápočty vystaví ekonomické oddelenie voči zábezpeke klubov. Klub môže požiadať Ekonomický úsek SZFB o splátkový kalendár, ktorý ekonomický úsek musí schváliť.
 
ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:
Zabezpečuje KRO SZFB pre príslušný región. Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na jeden zápas.
V kategóriách mladšia a staršia prípravka, mladšie žiačky môže zabezpečiť rozhodcov s licenciou klub, ktorý organizuje zápasy, o čom upovedomí príslušnú KRO SZFB najneskôr 7 dní pred začiatkom zápasu / turnaja.
 
ŠPORTOVÁ HALA:
Vo všetkých kategóriách schvaľuje športovú halu LK SZFB, ktorá sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál.
Žiadosti o kategorizáciu športovej haly (ak nebola kategorizovaná pre aktuálnu sezónu, pozrieť zoznam kategorizovaných hál), v ktorej sa budú konať Vaše domáce zápasy, posielajte spolu s prihláškou do regionálnej súťaže na predpísanom tlačive e-mailom na adresu lkszfb@szfb.sk do termínu, kedy je stanovená uzávierka prihlášok.
 
BRÁNKY:
IFF – certifikovaný upravený florbalovej bránky rozmer 160 cm x 85 cm. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie o 30 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok (znižovače na bránky k zapožičaniu na adrese sekretára príslušného regiónu).
 
MANTINELY:
Na každom turnaji, zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.
 
ORGANIZÁTOR:
Každý organizátor organizuje zápas podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.
Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže príslušného regiónu.
Každý organizátor zaistí uzamykateľné šatne pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. V prípade, ak je šatňa uzamykateľná, je usporiadateľ povinný vydať  rozhodcom kľúč a zabezpečiť uzamykanie šatní pre družstvá.
Každý organizátor zaistí viditeľnú časomieru pre hráčov a divákov, ktorá bude zobrazovať aktuálny čas zápasu a tretinu zápasu.
Každý organizátor na florbalovom ihrisku vyznačí: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu a priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu.
Každý organizátor zaistí dodržiavanie zakázu vstupu akýchkoľvek osôb (mimo nutnej úpravy hracej plochy a oficiálneho programu počas prestávok) na  hraciu plochu behom celého zápasu, počas prestávok a bezprostredne pred a po zápase.
 
VYMEDZENIE PRIESTORU PRE DIVÁKOV:
Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 2 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov.
 
DRUŽSTVO:
Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie.
Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správny brankársky výstroj. Látky, ktoré sa lepia alebo ovplyvňujú trenie, sú zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice).
 
ROZHODCA:
Pred zápasom skontrolovať rozmery florbalového ihriska podľa predpisu jednotlivej súťaže.
Pred zápasom skontrolovať čiary na florbalovom ihrisku: body na vhadzovanie, stredová čiara a bránkoviska podľa pravidiel florbalu.
Počas zápasu vysvetliť chyby a zamedziť tak opakovaniu priestupkov v budúcnosti.
Vykonávať výchovnú a odbornú činnosť na ihrisku a v dianí z pohľadu florbalu.
Nedovoliť, aby diváci v hale kričali neprimeraným spôsobom a urážali, porušovali morálku.
Spolupracovať s trénermi a hráčmi, aby ich hra bavila a mali chuť hrať.
Využívať skúsených rozhodcov s citom pre hru a chuťou učiť novú generáciu.
Riadiť sa Súťažným poriadkom SZFB, podľa článok 11, jednotlivými smernicami, ktoré vydal SZFB.
 
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:
Na zápas, turnaj je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), v zmysle čl. 7 Súťažného poriadku SZFB, osobu ktorá je jasne označená a má dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu pri zápase. Za ZS sa ale považuje i lekár prítomný na striedačke domáceho družstva - organizátora súťažného zápasu. 
 
SCHÔDZKA S RODIČMI:
Minimálne jedenkrát za sezónu musí klub vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach, vysvetliť princíp jednotlivých súťaží podľa predpisu súťaže (platí pre súťaže s herným systémom 3+1, 4+1 a 5+1);
 
ORIGINÁL ZÁPIS O STRETNUTÍ POSIELAŤ:
Najbližší pracovný deň po dni konania stretnutia posiela organizátor zápasu na adresu sekretariátu BA SZFB:
Ing. Patrik Bulko, PhD.
Bottova 856/54
018 41 Dubnica nad Váhom
 
HLÁSENKA:
Hlásenku o zápase je usporiadateľ stretnutia povinný zadať do informačného systému najneskôr 18 dní pred zápasom. Nesplnenie tejto povinnosti bude trestané poriadkovou pokutou.
 
ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA SÚŤAŽ, ŠTATISTIKY SÚŤAŽE:
Riadiaci orgán súťaže SZFB pre príslušný región – e-mail: koordinatorzapad@szfb.sk.
 
OSTATNÉ USTANOVENIA:
Riadiaci orgán súťaže príslušného regiónu je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Predpis súťaže sa môže zmeniť podľa počtu prihlásených družstiev. Hrá sa na území SR.
Riadiaci orgán súťaže príslušného regiónu je oprávnený udeľovať poriadkové pokuty za jednotlivé priestupky. Pokuty sú obratom po udelení zadané do informačného systému SZFB. Povinnosťou je klub o udelenej pokute informovať e-mailovou správou. Prehrešky spojené s usporiadaním stretnutia sankcionovať najneskôr do 30 dní. Vypracovať rozhodnutie riadiacim orgánom súťaže pre príslušný región. Organizátor zápasu je povinný riadiacemu orgánu súťaže kedykoľvek predložiť doklad osoby poskytujúcej zdravotnú starostlivosť na zápase oprávňujúci vykonávať zdravotnícku činnosť v zmysle čl. 7 Súťažného poriadku SZFB.
DODATOČNÉ USTANOVENIE: 
Družstvo je povinné nastúpiť na zápas v minimálnom počte kmeňových 6 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 20,00 € + 5,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase. 
Riadiaci orgán súťaže umožňuje štart hráča uvedeného na súpiske jedného klubu i v družstve rovnakej vekovej kategórie iného klubu. Za družstvo môže v zápase nastúpiť maximálne 5 hráčov iných klubov. Hráč, ktorý za družstvo nastúpi v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú úroveň súťaže.
 
DODATOČNÉ NASTAVENIA SÚŤAŽÍ:
1) Odporúčané nastavenia:
a) Handicap – v prípade, že rozdiel skóre presiahne určitú výšku (napr. 5 gólov), má prehrávajúce družstvo právo hrať v poli s          jedným hráčom navyše (platí pre súťaže s herným systémom 3+1, 4+1).
b) Nezobrazovanie výsledku – počas zápasu súťaží bez dlhodobej tabuľky sa nebude zobrazovať ani hráčom, ani divákom výsledková tabuľa s priebežným výsledkom zápasu (platí pre súťaže s herným systémom 3+1 a 4+1)
c) Veľká prevaha – pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (napr. 23:8) bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu (platí pre súťaže s herným systémom 3+1, 4+1 a 5+1); 
d) Florbalové okuliare – vo všetkých súťažiach v mládežníckych kategóriách sa odporúčajú nosiť florbalové okuliare 
2) Povinné nastavenia:
a) Tresty – vylúčenie na trestnú lavicu (dvojminútové) bude nahradené trestným strieľaním (platí pre súťaže s herným systémom 3+1, 4+1); 
b) Schôdzka s rodičmi – minimálne jedenkrát za sezónu musí klub vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach, vysvetliť princíp jednotlivých súťaží podľa predpisu súťaže (platí pre súťaže s herným systémom 3+1, 4+1 a 5+1);
c) Hra bez brankára – v súťažiach hraných s herným systémom 3+1 a 4+1 sa družstvám neumožňuje hrať počas zápasu bez brankára (power play 4+0, resp. 5+0); 
 
MLÁDEŽNÍCKE POHÁROVÉ SÚŤAŽE SZFB:
Regionálne súťaže mladšej prípravky v súťažnom ročníku vrcholia záverečným turnajom – Pohárovou súťažou SZFB, ktorá sa uskutočňuje v termíne od 1. apríla do 30. mája kalendárneho roka. Hlavným organizátorom záverečného turnaja je  SZFB v spolupráci s klubmi SZFB, Pohárová súťaž  SZFB je otvoreným turnajom, na ktorý sa môžu prihlásiť družstvá klubov, ktoré splnia podmienky podľa predpisu turnaja, odohrali v príslušnej sezóne regionálnu súťaž vo svojej kategórii a majú vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB. Pre každý región je garantovaný určený počet miest na Pohárovej súčaži SZFB. Počet miest na turnaj určuje Ligová komisia SZFB v jednotlivom predpise turnaja, a to pred spustením prihlasovania na turnaje. V prípade, ak niektorý región nenaplní daný počet pre svoj región, Ligová komisia SZFB doplní voľné miesta na základe došlých prihlášok v poradí, ako boli doručené na SZFB a v zmysle pokynov pre prihlasovanie sa na Pohárovú súťaž. Pokiaľ sa družstvo zúčastní Pohárovej súťaže SZFB a neodohrá celý turnaj podľa rozpisu zápasov bude riešené v zmysle Súťažného poriadku SZFB. Riadiaci orgán súťaže rozhodne o uskutočnení Pohárových súťaží SZFB do 31. 10. 2020. 
 
PRIHLASOVANIE NA MLÁDEŽNÍCKE POHÁROVÉ SÚŤAŽE SZFB:
Prihlášky do mládežníckych pohárových súťaží SZFB treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu lkszfb@szfb.sk  a to v termíne od 1. februára do 28. februára kalendárneho roka. V prípade odhlásenia sa družstva po termíne prihlasovania, bude klub potrestaný poriadkovou pokutou. V prípade, ak klub pošle prihlášku po termíne prihlasovania, môže byť rozhodnutím Ligovej komisie SZFB zaradený do turnaja v prípade voľného miesta na turnaji, ale bude potrestaný poriadkovou pokutou
 
VYPĹŇANIE TLAČENÉHO ZJEDNODUŠENÉHO ZÁPISU:
Podľa pokynov pre vyplňovanie Zjednodušeného Zápisu o stretnutí SZFB.
 
VYPĹŇANIE ZÁKLADNÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:
Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín) zápasu. Organizátor zápasu má za povinnosť bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF, a to do 120 minút.
 
VYPĹŇANIE TECHNICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:
Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor zápasu, turnaja je povinný vyplniť technický on-line prenos do 24.00 hodiny v nasledujúci deň po dni konania zápasu v stretnutiach regionálnych súťaží.  V súťažiach kategórií mladšia prípravka, staršia prípravka, mladšie žiačky a mladší žiaci sa nevypĺňajú góly, asistencie a tresty.
 
PRIHLASOVANIE DO REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE:
Prihlášku do regionálnej súťaže treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu lkszfb@szfb.sk, do termínu 20. septembra kalendárneho roka, kedy je stanovená uzávierka prihlášok. Po uzávierke prihlášok dostanú regionálne rady informáciu o stave prihlásených družstiev v príslušnom regióne. Ak nedôjde k otvoreniu súťaže, pretože sa neprihlásil dostatočný počet družstiev, bude riešená situácia nasledovne:
prihláseným družstvám bude ponúknutý štart v susedných regiónoch, v ktorých je súťaž príslušnej kategórie otvorená. Podmienky štartu takého družstvá budú stanovené dohodou riadiaceho orgánu súťaže a susednej regionálnej rady.
prihláseným družstvám bude puknutý štart v celoštátnej súťaži, ktorú riadi Ligová komisia SZFB. Podmienky štartu takého družstva budú stanovené riadiacim organom súťaže.
Družstvo, ktoré pošle prihlášku do uvedeného termínu a nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude pripustené do regionálnej súťaže.
 
ZAČIATOK A KONIEC POSIELANIE SVOJICH TERMÍNOV ŠPORTOVÝCH HÁL DO REGIONÁLNEJ SÚŤAŽE:
Začiatok dňa 16.09.2019, koniec dňa 27.09.2019.
 
VYTVORENÝ ROZPIS SÚŤAŽE:
Všetky prihlásené družstvá dostanú na vytvorené e-mailové adresy ...@szfb.sk zo strany SZFB, Rozpis súťaže, a to do dňa 30.09.2019.
 
ZVOLANIE REGIONÁLNYCH SCHODZÍ, STRETNUTIE REGIONÁLNEJ RADY:
Regionálne rady uskutočnia stretnutie všetkých klubov, ktoré patria do príslušného regiónu, po skončení všetkých súťaží, ktoré sa konali v ich regióne, a to najneskôr do 30. mája kalendárneho roka. V osobitných prípadoch je možné toto stretnutie uskutočniť pred zahájením regionálnych líg, najneskôr však do 5. októbra kalendárneho roka. Regionálne rady doručia na adresu SZFB vypracovanú zápisnicu z regionálnej schôdze najneskôr do 5. júna kalendárneho roka, resp. do 10. októbra kalendárneho roka.