Turnaj mladších žiačok

Informácie

 

Predpis turnaja | MLADŠIE žiaČKY

rok 2021 | kód súťaže: T-SZFB-MZy


 

ORGANIZÁTOR TURNAJA:

Organizátorom Turnaja SZFB je Nemšovský Telovýchovný Spolok Florbalový Klub - Základné Školy Nemšová, turnaj sa koná na adrese Mierové námestie 94, 914 41 Nemšová

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Mladšie žiačky - ročníky nar. 2008 a 2009, staršia prípravka (2010 a 2011)

 

VYŽREBOVANIE TURNAJOVÝCH SKUPÍN:

Vyžrebovanie turnajových skupín určí Ligová komisia SZFB v rozpise turnajových zápasov.

Maximálny počet účastníkov jedného turnaja je v počte 8 družstiev (jedno florbalové ihrisko). V prípade, ak postúpi menší počet družstiev, predpis turnaja bude upravený, podľa počtu postupujúcich družstiev.

 

SPÔSOB TURNAJOVÝCH SKUPÍN:

Družstvá odohrajú turnaj v jednej skupine každé s každým.

 

HRACÍ DEŇ:

Hracím dňom turnajových stretnutí je sobota v rámci určeného víkendu Ligovou komisiou SZFB.

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV:

Za víťazstvo sa družstvu do turnajovej tabuľky prideľujú 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov.

Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.

 

HRACÍ ČAS:

3 x 10 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 50 minút. Čas sa nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 7-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred prvým turnajovým zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 60 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. V prípade, ak je šatňa uzamykateľná, je usporiadateľ povinný vydať vedúcemu družstvu kľúč. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko podľa pravidiel florbalu 35 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivej súťaže.

 

OFICIÁLNA LOPTIČKA:

Loptička bielej farby schválená IFF.

 

HRACIA PLOCHA:

Minimálny rozmer 20 m x 10 m, maximálny rozmer 24 m x 12 m

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 2 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 3 m od stredovej čiary. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska, ktorých upravené rozmery nájdete v predpise jednotlivej súťaže.

 

 

URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:

  • vyšší počet bodov

  • vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

  • gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

  • gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

 

POČET HRÁČOV NA IHRISKU:

5+1

 

TRESTY:

Za priestupky uvedené v pravidlách florbalu, ktoré vedú k vylúčeniu na trestnú lavicu bude uskutočnené trestné strieľanie, podľa pravidiel florbalu. Počas trestného strieľania sa hrací čas zastavuje .

 

ODMENA ROZHODCOVI:

Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na zápas, odmena pre rozhodcu 6,00 netto/zápas.

Náklady na rozhodcov v celom turnaji vypláca SZFB

 

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:

Zabezpečuje organizátor turnaja v spolupráci s Komisiou rozhodcov a observerov SZFB.

 

ODMENA ZAPISOVATEĽOVI:

Jeden zapisovateľ na zápas, odmena pre zapisovateľa 3,50 netto/hod.

Náklady na zapisovateľov počas celého turnaja refunduje organizátorovi SZFB

 

ZABEZPEČENIE ZAPISOVATEĽA:

Zabezpečuje organizátor turnaja.

 

ODMENA ČASOMERAČOVI:

Jeden časomerač na zápas, odmena pre časomerača 3,50 € netto/hod.

Náklady na časomeračov počas celého turnaja refunduje organizátorovi SZFB.

 

ZABEZPEČENIE ČASOMERAČA:

Zabezpečuje organizátor turnaj.

 

ODMENA ZDRAVOTNÍKOVI:

Dvaja zdravotníci s odbornou spôsobilosťou, odmena pre zdravotníka s odbornou spôsobilosťou 7,50 netto/hod.

Náklady na zdravotníka počas celého turnaja refunduje organizátorovi SZFB.

 

ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNÍKA:

Zabezpečuje organizátor turnaj.

 

PITNÝ REŽIM PRE ZÚČASTNENÉ DRUŽSTVÁ:

Zabezpečuje organizátor turnaja.

 

ŠPORTOVÁ HALA:

Ligová komisia SZFB schvaľuje športovú halu, ktorá sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál.

 

 

 

BRÁNKY:

IFF – certifikovaný upravený rozmer florbalovej bránky 160 cm x 100 cm. Zníženie výšky bránkovej konštrukcie o 15 cm pomocou schváleného systému na znižovanie florbalových bránok.

 

MANTINELY:

Na turnaji povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely IFF.

 

ORGANIZÁTOR:

Organizátor turnaja, organizuje turnaj podľa Rozpisu turnajových zápasov, ako ich určí Ligová komisia SZFB.

Organizátor turnaja zabezpečí športovú halu, v ktorej je povinnosť postaviť florbalové ihriská, podľa Rozpisu turnajových zápasov. Organizátor turnaja zaistí šatne pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.

 

VYMEDZENIE PRIESTORU PRE DIVÁKOV:

Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov.

 

ZÁPIS O STRETNUTÍ:

Družstvá používajú Zjednodušený Zápis o stretnutí SZFB.

 

VYPĹŇANIE TLAČENÉHO ZJEDNODUŠENÉHO ZÁPISU:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zjednodušeného Zápisu o stretnutí SZFB.

 

VYPĹŇANIE ZÁKLADNÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Organizátor zápasu za povinnosť bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF, a to do 120 minút.

 

VYPĹŇANIE TECHNICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor zápasu, turnaja je povinný vyplniť technický on-line prenos do 24.00 hodiny v nasledujúci deň po dni konania zápasu v stretnutiach regionálnych súťaží. V súťažiach kategórií mladšia prípravka, staršia prípravka, mladšie žiačky a mladší žiaci sa nevypĺňajú góly, asistencie a tresty.

 

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY HRÁČOV:

V súťažiach kategórií mladšia prípravka, staršia prípravka, mladšie žiačky a mladší žiaci sa individuálne štatistyky nesledujú .

 

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA:

Tréner s platnou trénerskou licenciou Tréner v príprave Trénerská licencia D; Vyškolený vedúci družstva je povinný.

 

DRUŽSTVO:

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie.

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správnu brankársku výstroj. Látky, ktoré sa lepia alebo ovplyvňujú trenie, zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice).

 

ROZHODCA:

Počas zápasu vysvetliť chyby a zamedziť tak opakovaniu priestupkov v budúcnosti. Vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť na ihrisku a v dianí z pohľadu florbalu. Nedovoliť, aby diváci v hale kričali neprimeraným spôsobom a urážali, porušovali morálku. Spolupracovať s trénermi a hráčmi, aby ich hra bavila a mali chuť hrať.

Využívať skúsených rozhodcov s citom pre hru a chuťou učiť novú generáciu.

 

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Na turnaj, zápasy je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu na turnaji, pri zápase.

Zdravotná služba je povinná mať pri sebe lekárničku. Lekárnička musí obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia.

Zdravotná služba je povinná byť počas zápasu prítomná v počte dvaja zdravotníci s odbornou spôsobilosťou.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA TURANAJ:

Organizátor turnaja, ktorého určí Ligová komisia SZFB na základe výberového konania.

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SZFB, Turnaj SZFB:

Regionálna súťaž v súťažnom ročníku vrcholí záverečným turnajom Majstrovstvami Slovenska, ktoré sa tento rok budú volať Turnaj SZFB, a ktoré sa uskutočňujú v termíne 12. júna 2021. Hlavným organizátorom záverečných turnajov je SZFB v spolupráci s klubmi SZFB, určuje Ligová komisia SZFB na základe výberového konania.

Turnaj SZFB sa riadi Predpisom turnaja. Turnaja SZFB sa môže zúčastniť družstvo, ktoré má vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB.

 

VYTVORENÝ ROZPIS TURNAJOVÝCH ZÁPASOV:

Družstvá dostanú od organizátora turnaja a Ligovej komisie SZFB, Rozpis turnajových zápasov, a to do 7. júna 2021.

Rozpis turnajových zápasov bude odoslaný na vytvorené klubové e-mailové adresy ...@szfb.sk a uvedené e-mailové adresy v prihláške.

 

DODATOČNÉ USTANOVENIE:

Minimálny počet hráčov jedného družstva (6+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie. Maximálny počet zúčastnených hráčov jedného družstva na turnaji je v počte 18.

Ligová komisia SZFB spolu s organizátorom turnaja odovzdá všetkým zúčastnením družstvám diplom za konečné umiestnenie na turnaji.

Ligová komisia SZFB spolu s organizátorom turnaja odovzdá prvým trom víťazným družstvám trofej, medaily pre 18 hráčov a pre realizačný tím v počte 2 medaily.

 

DODATOČNÉ USTANOVENIE SCHVÁLENÉ P-SZFB:

P-SZFB schvaľuje nasledovné ustanovenia:

  • predĺženie hráčskej licencie hráča uvedeného na súpiske do termínu posledného zápasu obnovenej súťaže resp. M-SR dorastencov v sezóne 2020/21

  1. predĺženie termínu konca hosťovaní, resp. striedavých štartov platných do 30.6.2021 do termínu posledného zápasu obnovenej súťaže resp. M-SR dorastencov v sezóne 2020/21

  • zákaz dopĺňania a zmeny súpisky družstva po termíne 30.6.2021 v obnovenej súťaži resp. M-SR dorastencov v sezóne 2021/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis turnajových zápasov | MLADŠIE žiaČKY

rok 2021 | kód súťaže: T-SZFB-MZy


 

ROZPIS TURNAJOVÝCH ZÁPASOV ZÁKLADNÁ ČASŤ:

 

Ihrisko T-SZFB-MZy (sobota)

čas zápasu

družstvo

družstvo

výsledok

8:30 hod.

Galanta

Nemšová

:

9:20 hod.

Fiľakovo

Partizánske

:

10:10 hod.

Kysucké NM

Galanta

:

11:00 hod.

Nemšová

Fiľakovo

:

11:50 hod.

Kysucké NM

Partizánske

:

12:40 hod.

Galanta

Fiľakovo

:

13:30 hod.

Nemšová

Kysucké NM

:

14:20 hod.

Partizánske

Galanta

:

15:10 hod.

Fiľakovo

Kysucké NM

:

16:00 hod.

Partizánske

Nemšová

:


 

Predpokladaný koniec o 17:30 hod.

(Konečné poradie družstiev bude vyhlásené po poslednom zápase turnaja).

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Konečné poradie družstiev na Turnaji SZFB mladších žiačok

Názov družstva

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.