Majstrovstvá Slovenska dorasteniek

Informácie

Predpis turnaja | DORASTENKY

rok 2021 | kód súťaže: M-SR-Dy

 

ORGANIZÁTOR a MIESTO TURNAJA:

Organizátorom M-SR je 1. FbK Banská Bystrica ( Fb Slovenská Ľupča ), turnaj sa koná na adrese ŠH Slovenská Ľupča, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča.

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Dorastenky - ročníky nar. 2004 a 2005 a staršie žiačky - ročník nar. 2006 a 2007.

 

VYŽREBOVANIE TURNAJOVÝCH SKUPÍN:

Vyžrebovanie turnajových skupín určí Ligová komisia SZFB v rozpise turnajových zápasov. Maximálny počet účastníkov jedného turnaja je v počte 8 družstiev (jedno florbalové ihrisko). V prípade, ak postúpi menší počet družstiev, predpis turnaja bude upravený, podľa počtu postupujúcich družstiev.

 

SPÔSOB TURNAJOVÝCH SKUPÍN:

Osem družstiev, ktoré rozdelené do dvoch skupín, podľa platného rozpisu Ligovej komisie SZFB. Prvé, druhé miesto v základnej skupine, postup do prvej štvorky (o 1., 2., 3., 4. miesto).Tretie, štvrté miesto v základnej skupine, postup do druhej štvorky (o 5., 6., 7., 8. miesto).

 

HRACÍ DEŇ:

Hracím dňom turnajových stretnutí je sobota a nedeľa v rámci určeného víkendu Ligovou komisiou SZFB (26.06. a 27.06.2021)

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV:

Za víťazstvo sa družstvu do turnajovej tabuľky prideľujú 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov.

Pri dosiahnutí rozdielu skóre 15 gólov (príklad 23:8), bude zápas predčasne ukončený pre veľkú prevahu.

 

HRACÍ ČAS:

3 x 15 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 70 minút. Čas sa nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 5-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 5 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 50 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 45 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko 30 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivej súťaže.

 

 

OFICIÁLNA LOPTIČKA:

Loptička bielej farby schválená IFF.

 

HRACIA PLOCHA:

Minimálny rozmer 32 m x 16 m, maximálny rozmer 36 m x 18 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku vyznačené: body na vhadzovanie, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu a priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 3 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 4 m od stredovej čiary.

Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2 - 2,5 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska, ktorých upravené rozmery nájdete v predpise jednotlivej súťaže.

 

URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:

  • vyšší počet bodov

  • vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov

  • gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch

  • gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

 

POČET HRÁČOV NA IHRISKU:

5+1

 

TRESTY:

Podľa platných pravidiel florbalu.

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV V STRETNUTÍ O UMIESTNENIE:

Stretnutia o umiestnenie sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu, ak sa zápas v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, musí nasledovať 5-minútové predĺženie s počtom hráčov na ihrisku 5 na 5. Hrá sa dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 2-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Počas predĺženia sa čas meria ako v riadnom hracom čase. Predĺženie sa nedelí na tretiny. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú trestné strieľania s počtom troch trestných strieľaní. Po poslednom stretnutí oficiálny víťaz turnaja.

 

TRESTNÉ STRIEĽANIA PO PREDĹŽENÍ:

Trestné strieľanie vykoná z každého družstva postupne 3 hráči v poli (každý hráč 1 strieľanie). Ak sa nerozhodne, istí hráči strieľajú po jednom, kým sa nerozhodne (pri trestnom strieľaní sa družstvá striedajú po jednom hráčovi). Bránku, na ktorú sa bude strieľať, určí rozhodca. O poradí družstiev pri trestnom strieľaní losujú kapitáni. Víťaz rozhodne, kto začne. Kapitáni, alebo členovia realizačných tímov, písomne informujú rozhodcov a stolík zapisovateľov o číslach a presnom poradí hráčov, ktorí nastúpia na trestné strieľanie. Rozhodcovia sú zodpovední za to, že trestné strieľania prebehnú tak, ako boli nahlásené. Ak sa počas trestného strieľania rozhodne, zápas sa skončí (víťaz vyhráva s konečným výsledkom plus 1 gól). Počas 1.série trestných strieľaní je rozhodnuté, ak jedno družstvo vedie o vyšší počet gólov, ako je počet strieľaní, ktoré má ešte súper k dispozícii. Počas extra sérií trestných strieľaní je rozhodnuté, ak jedno družstvo strelilo o 1 gól viac ako druhé, pričom obe družstvá uskutočnili rovnaký počet trestných strieľaní. Počas trestných strieľaní v extra sériách nemusia hráči nastúpiť v rovnakom poradí ako v základnej sérii. Hráč však nesmie uskutočniť 3. strieľanie, kým všetci ostatní nominovaní hráči nestrieľali 2-krát, atď... Ak niektorému hráčovi počas trestného strieľania bude uložený akýkoľvek trest, kapitán družstva musí rozhodnúť o jeho nahradení iným hráčom v poli, ktorý pôvodne na trestné strieľania nominovaný nebol. Ak je takto potrestaný brankár, musí byť nahradený náhradným brankárom. Ak družstvo náhradného brankára nemá, má družstvo 3 minúty na to, aby hociktorého hráča z poľa, ktorý nebol nominovaný na trestné strieľanie, vybavil na post brankára. Tieto 3 minúty sa nesmú využiť na jeho rozcvičenie. Nový brankár musí byť uvedený v zápise zo zápasu aj s časom výmeny. Ak družstvo nemôže na trestné strieľanie nominovať 3 hráčov, môže uskutočniť len toľko strieľaní, koľko hráčov nominovali. Toto platí aj pre extra série trestných strieľaní.

 

ODMENA ROZHODCOVI:

Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na zápas, odmena pre rozhodcu 10,00 netto/zápas.

Náklady na rozhodcov v celom turnaji vypláca SZFB

 

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:

Zabezpečuje organizátor turnaja v spolupráci s Komisiou rozhodcov a observerov SZFB.

 

ODMENA ZAPISOVATEĽOVI:

Jeden zapisovateľ na zápas, odmena pre zapisovateľa 3,50 netto/hod.

Náklady na zapisovateľov počas celého turnaja refunduje organizátorovi SZFB

 

ZABEZPEČENIE ZAPISOVATEĽA:

Zabezpečuje organizátor turnaja.

 

ODMENA ČASOMERAČOVI:

Jeden časomerač na zápas, odmena pre časomerača 3,50 € netto/hod.

Náklady na časomeračov počas celého turnaja refunduje organizátorovi SZFB.

 

ZABEZPEČENIE ČASOMERAČA:

Zabezpečuje organizátor turnaja.

 

ODMENA ZDRAVOTNÍKOVI:

Dvaja zdravotníci s odbornou spôsobilosťou, odmena pre zdravotníka s odbornou spôsobilosťou 7,50 netto/hod.

Náklady na zdravotníka počas celého turnaja refunduje organizátorovi SZFB.

 

ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNÍKA:

Zabezpečuje organizátor turnaja.

 

PITNÝ REŽIM PRE ZÚČASTNENÉ DRUŽSTVÁ:

Zabezpečuje organizátor turnaja.

 

ŠPORTOVÁ HALA:

Ligová komisia SZFB schvaľuje športovú halu, ktorá sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál.

 

BRÁNKY:

IFF certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

 

MANTINELY:

Na turnaji povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely IFF.

 

ORGANIZÁTOR:

Organizátor turnaja, organizuje turnaj podľa Rozpisu turnajových zápasov, ako ich určí Ligová komisia SZFB.

Organizátor turnaja zabezpečí športovú halu, v ktorej je povinnosť postaviť florbalové ihriská, podľa Rozpisu turnajových zápasov. Organizátor turnaja zaistí šatne pre zúčastnené družstvá a rozhodcov.

 

VYMEDZENIE PRIESTORU PRE DIVÁKOV:

Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 3 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov.

 

ZÁPIS O STRETNUTÍ:

Družstvá používajú Zápis o stretnutí SZFB.

 

VYPĹŇANIE TLAČENÉHO ZÁPISU:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutiach SZFB.

 

VYPĹŇANIE ZÁKLADNÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Základný on-line prenos obsahuje iba výsledok (vrátane tretín a predĺženia) zápasu. Organizátor zápasu za povinnosť bezodkladne po zápase, resp. po turnaji zadať výsledok do systému ISF, a to do 60 minút.

 

VYPĹŇANIE TECHNICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor zápasu, turnaja je povinný vyplniť technický on-line prenos do 24.00 hodiny v deň konania zápasu v stretnutiach JEX, M1, Z1 a M-SR.

 

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY HRÁČOV:

Behom turnaja budú zaznamenané do zápisu o stretnutí individuálne štatistiky hráčov.

 

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA:

Tréner s platnou trénerskou licenciou Tréner v príprave Trénerská licencia D;

Vyškolený vedúci družstva je povinný.

 

DRUŽSTVO:

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho hráči majú vhodnú športovú obuv, nie na vonkajšie nosenie. Hráč nesmie mať na sebe osobnú výbavu, ktorá by mohla spôsobiť zranenie.

Pred zápasom tréner skontroluje, či všetci jeho brankári majú správnu brankársku výstroj. Látky, ktoré sa lepia alebo ovplyvňujú trenie, zakázané. Brankár nesmie používať takú ochrannú výbavu, ktorá by zakrývala viac ako len telo brankára (napr. ramenné vypchávky, futbalové rukavice).

 

ROZHODCA:

Počas zápasu vysvetliť chyby a zamedziť tak opakovaniu priestupkov v budúcnosti. Vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť na ihrisku a v dianí z pohľadu florbalu. Nedovoliť, aby diváci v hale kričali neprimeraným spôsobom a urážali, porušovali morálku. Spolupracovať s trénermi a hráčmi, aby ich hra bavila a mali chuť hrať.

Využívať skúsených rozhodcov s citom pre hru a chuťou učiť novú generáciu.

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Na turnaj, zápasy je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu na turnaji, pri zápase.

Zdravotná služba je povinná mať pri sebe lekárničku. Lekárnička musí obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia.

Zdravotná služba je povinná byť počas zápasu prítomná v počte dvaja zdravotníci s odbornou spôsobilosťou.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA TURANAJ:

Organizátor turnaja, ktorého určí Ligová komisia SZFB na základe výberového konania.

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SZFB:

Regionálna súťaž v súťažnom ročníku vrcholí záverečným turnajom Majstrovstvami Slovenska, ktoré sa uskutočňujú v termíne od 26. júna do 27. júna. Hlavným organizátorom záverečných turnajov je SZFB v spolupráci s klubmi SZFB, určuje Ligová komisia SZFB na základe výberového konania.

Regionálna súťaž je dlhodobá súťaž, ktorej účastníkmi minimálne tri družstvá z prislúchajúceho regiónu a odohrajú navzájom minimálne tri regionálne turnaje, zápasy.

Na Majstrovstvá Slovenska postupujú najlepšie družstvá z regionálnych líg podľa postupového kľúča mládeže:

  1. Regióny v ktorých prebehne regionálna súťaž majú zabezpečené 2 postupové miesta na Majstrovstvá Slovenska v prislúchajúcej vekovej kategórii.

  2. Regióny, v ktorých neprebehne regionálna súťaž a prebehne kvalifikačný turnaj, zápas, budú mať zabezpečené jedno postupové miesto na Majstrovstvá Slovenska v prislúchajúcej vekovej kategórii.

  3. Regióny, v ktorých je prihlásený len jeden účastník, postupuje na Majstrovstvá Slovenska priamo.

Nevyužité postupové miesto z regiónov prechádza postupne na regióny s najvyšším počtom účastníkov regionálnej súťaži, rozhoduje Ligová komisia SZFB. Majstrovstvá Slovenska sa riadia Predpisom turnaja. Majstrovstiev Slovenska sa môže zúčastniť družstvo, ktoré splní podmienky podľa Predpisu turnaja, odohralo v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž podľa postupového kľúča mládeže vo svojej kategórii a vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB.

Pokiaľ sa družstvo zúčastní Majstrovstiev Slovenska SZFB a neodohrá celý turnaj podľa rozpisu zápasov nemá nárok sa v nasledujúcom roku zúčastniť týchto turnajov.

 

VYTVORENÝ ROZPIS TURNAJOVÝCH ZÁPASOV:

Družstvá dostanú od organizátora turnaja a Ligovej komisie SZFB, Rozpis turnajových zápasov, a to do 21. júna 2021.

Rozpis turnajových zápasov bude odoslaný na vytvorené klubové e-mailové adresy ...@szfb.sk a uvedené e-mailové adresy v prihláške.

 

DODATOČNÉ USTANOVENIE:

Minimálny počet hráčov jedného družstva (6+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie. Maximálny počet zúčastnených hráčov jedného družstva na turnaji je v počte 20.

Ligová komisia SZFB spolu s organizátorom turnaja odovzdá všetkým zúčastnením družstvám diplom za konečné umiestnenie na turnaji.

Ligová komisia SZFB spolu s organizátorom turnaja odovzdá prvým trom víťazným družstvám trofej, medaily pre 20 hráčov a pre realizačný tím v počte 2 medaily.

 

DODATOČNÉ USTANOVENIE SCHVÁLENÉ P-SZFB:

P-SZFB schvaľuje nasledovné ustanovenia:

  • predĺženie hráčskej licencie hráča uvedeného na súpiske do termínu posledného zápasu obnovenej súťaže resp. M-SR dorastencov v sezóne 2020/21

  1. predĺženie termínu konca hosťovaní, resp. striedavých štartov platných do 30.6.2021 do termínu posledného zápasu obnovenej súťaže resp. M-SR dorastencov v sezóne 2020/21

  • zákaz dopĺňania a zmeny súpisky družstva po termíne 30.6.2021 v obnovenej súťaži resp. M-SR dorastencov v sezóne 2021/21

 

 

 

Rozdelenie do turnajových skupín | DORASTENKY

rok 2021 | kód súťaže: M-SR-Dy

 

SKUPINY ZÁKLADNÁ ČASŤ:

 

Skupina A

družstvo

 

A1

A2

A3

A4

miesto

skóre

body

A1

 

ŠK Modra

A1

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

NTSFK- ZŠ Nemšová

A2

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

Fb Slovenská Ľupča

A3

 

 

 

 

 

 

 

A4

 

FbK Kométa Spišská Nová Ves

A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina B

družstvo

 

B1

B2

B3

B4

miesto

skóre

body

B1

 

FBC Horehronec Brezno

B1

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

FBK Harvard Partizánske

B2

 

 

 

 

 

 

 

B3

 

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

B3

 

 

 

 

 

 

 

B4

 

ŠK 98 Pruské

B4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONEČNÉ PORADIE V SKUPINÁCH ZÁKLADNÁ ČASŤ:

 

Skupina A

družstvo

 

Skupina B

družstvo

1A

1. miesto

 

1B

1. miesto

 

2A

2. miesto

 

2B

2. miesto

 

3A

3. miesto

 

3B

3. miesto

 

4A

4. miesto

 

4B

4. miesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis turnajových zápasov | DORASTENKY

rok 2021 | kód súťaže: M-SR-Dy

 

ROZPIS TURNAJOVÝCH ZÁPASOV ZÁKLADNÁ ČASŤ:

Ihrisko „M-SR-Dy“ (sobota)

čas zápasu

družstvo

družstvo

výsledok

8:00 hod.

Partizánske

Kysucké Nové Mesto

:

9:10 hod.

Brezno

Pruské

:

10:20 hod.

Nemšová

Slovenská Ľupča

:

11:30 hod.

Modra

Spišská Nová Ves

:

12:40 hod.

Pruské

Kysucké Nové Mesto

:

13:50 hod.

Partizánske

Brezno

:

15:00 hod.

Spišská Nová Ves

Slovenská Ľupča

:

16:10 hod.

Nemšová

Modra

:

17:20 hod.

Pruské

Partizánske

:

18:30 hod.

Kysucké Nové Mesto

Brezno

:

19:40 hod.

Slovenská Ľupča

Modra

:

20:50 hod.

Spišská Nová Ves

Nemšová

:

Predpokladaný koniec o 22:00 hod.

 

ROZPIS TURNAJOVÝCH ZÁPASOV O UMIESTNENIE:

Ihrisko „M-SR-Dy“ (nedeța)

čas zápasu

družstvo

družstvo

výsledok

8:00 hod.

o 5. - 8. miesto: 3A - 4B

:

9:10 hod.

o 5. - 8. miesto: 3B - 4A

:

10:20 hod.

o 1. - 4. miesto: 1A - 2B

:

11:30 hod.

o 1. - 4. miesto: 1B - 2A

:

12:40 hod.

o 7. - 8. miesto: porazený 3A/4B - porazený 3B/4A

:

13:50 hod.

o 5. - 6. miesto: víťaz 3A/4B - víťaz 3B/4A

:

15:00 hod.

o 3. - 4. miesto: porazený 1A/2B - porazený 1B/2A

:

16:10 hod.

o 1. - 2. miesto: víťaz 1A/2B - víťaz 1B/2A

:

Predpokladaný koniec o 17:20 hod.

(po každom zápase o konečné umiestnenie sa vždy vyhodnotí umiestnenie).

 


 

Konečné poradie družstiev na Majstrovstvách Slovenska Dorasteniek

Názov družstva

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.