Liga U16 dievčat

Informácie

 

 

U16 DIEVČATÁ – PREDPIS SÚŤAŽE

(sezóna 2021/22 | kód súťaže: DU16)

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Dorastenky - ročník nar. 2006, staršie žiačky - ročníky nar. 2007 a 2008, mladšie žiačky – ročníky nar.2009 a 2010

 

SYSTÉM SÚŤAŽE:

8 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (turnajovo). Každé družstvo organizuje domáci turnaj na svoje náklady. 7 družstiev organizuje turnaj, 1 družstvo neorganizuje domáci turnaj.

(Poznámka: V prípade ak sa niektoré družstvo dobrovoľne vzdáva organizácie turnaja prosím uveďte to spolu so zaslaním prihlášky. V prípade ak sa takéto družstvo nenájde alebo bude takýchto družstiev viac, určí sa družstvo bez organizácie turnaja žrebom)

 

POČET HRÁČOV NA IHRISKU:

5 + 1

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV

Za víťazstvo sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za remízu sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

 

Hrací čas:

3 x 15 min. hrubý čas, 2 x 3 min. prestávka, čas na jedno stretnutie je 75 minút. Čas sa nezastavuje. Posledné 3 minúty poslednej tretiny sa hrajú na čistý čas. Čas sa zastavuje pri strelení gólu, vylúčení, trestnom strieľaní, time-oute, zranení, technických problémoch, mimoriadnom prerušení (trojitý signál). Vo všetkých stretnutiach organizátor umožní družstvám minimálne 7-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred prvým turnajovým zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor do športovej haly 60 minúť pred začiatkom každého stretnutia, sprístupniť družstvám 60 minút pred svojim každým zápasom prístup do šatne. V prípade, ak je šatňa uzamykateľná, je usporiadateľ povinný vydať vedúcemu družstvu kľúč. Organizátor je povinný mať pripravené florbalové ihrisko podľa pravidiel florbalu 35 minút pred začiatkom každého zápasu, čiary florbalového ihriska vyznačené podľa predpisu jednotlivej súťaže.

HRACIE DNI:

28.11.2021 (nedeľa)

12.12.2021 (nedeľa – hrá sa aj HEX)

23.01.2022 (nedeľa – hrá sa aj HEX)

20.02.2022 (nedeľa – hrá sa aj Z1)

06.03.2022 (nedeľa – hrá sa HEX aj Z1)

27.03.2022 (nedeľa – hrá sa aj HEX)

10.04.2022 (nedeľa)

 

 

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

Časy zápasov sú určené v rozpise súťaže. Organizátor môže posunúť začiatok turnaja(a teda aj všetkých zápasov) najviac o 60minút.

Začiatok prvého zápasu je najskôr o 8:00 hod., začiatok posledného zápasu je najneskôr o 18:00 hod. V prípade dohrávky počas pracovného týždňa začiatok zápasu je najskôr o 16:00 hod., najneskôr o 19:00 hod.; v prípade, ak sa družstvá nedohodnú inak.

Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB.

 

ROZLOSOVANIE ZÁPASOV:

Rozlosovanie zápasov určí riadiaci orgán súťaže v rozpise zápasov na celú sezónu.

 

POSTUP A ZOSTUP ZO SÚŤAŽE:

Zo súťaže sa nepostupuje, ani sa z nej nezostupuje.

 

OFICIÁLNA LOPTIČKA:

Loptička schválená IFF bielej farby. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB.

 

HRACIA PLOCHA:

Maximálny rozmer 32 m x 16 m, minimálny rozmer 28 m x 14 m (počet hráčov na ihrisku 5+1);

Na florbalovom ihrisku sú vyznačené: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu, priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu a priestory pre trestné lavice podľa pravidiel florbalu. Priestory na striedanie majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 10 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho rozmeru 3 m od stredovej čiary, maximálneho rozmeru 5 m od stredovej čiary. Priestory pre trestné lavice majú podľa minimálneho, maximálneho rozmeru dĺžku 2 m. Sú vyznačené pozdĺž jednej z dlhých strán ihriska podľa minimálneho, maximálneho rozmeru 1 m od stredovej čiary a musia byť viditeľne označené na oboch stranách mantinelu. Pri hraní na florbalovom ihrisku, ktorého rozmery nezodpovedajú rozmerom stanoveným pravidlami florbalu, je nutné vyznačiť bránkovú čiaru 2,5 - 3 m od zadného mantinelu a čiary florbalového ihriska, ktorých upravené rozmery nájdete v predpise jednotlivej súťaže.

URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV V TABUĽKE:

 • vyšší počet bodov
 • vyšší počet bodov zo vzájomných zápasov
 • gólový rozdiel, potom gólový pomer zo súčtu daných a inkasovaných gólov vo vzájomných zápasoch
 • gólový rozdiel a následne pomer zo všetkých zápasov

 

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA:

 • Tréner s platnou trénerskou licenciou Trénerská licencia D / Tréner v príprave
 • Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.

 

 

POPLATKY:

 • Štartovné do súťaže: 90,00 €
 • Súťažná zábezpeka: 120,00 €
 • Licenčný poplatok za súpisku: 100,00 €
 • Súťažno-organizačný poplatok: 16,00 €  / zápas

 

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov vystaví klubom platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť kluby súťažno-organizačný poplatok v plnej výške uhradiť.

 

OSTATNÉ POVINNOSTI:

Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi. Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).

 

 

OSTATNÉ USTANOVENIA:

Počas sezóny 2021/2022 sa predpis súťaže môže zmeniť podľa „COVID-19“ ŠPECIALIZOVANÝ PREDPIS (smernica) – Edícia 2021

 

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:

Zabezpečuje KRO SZFB. Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na jeden zápas.

 •  

ŠPORTOVÁ HALA:

Vo všetkých kategóriách schvaľuje športovú halu LK SZFB, ktorá sa riadi predpisom pre kategorizáciu športových hál.

Žiadosti o kategorizáciu športovej haly (ak nebola kategorizovaná pre aktuálnu sezónu, pozrieť zoznam kategorizovaných hál), v ktorej sa budú konať Vaše domáce turnaje, posielajte spolu s prihláškou do regionálnej súťaže na predpísanom tlačive e-mailom na adresu lkszfb@szfb.sk do termínu, kedy je stanovená uzávierka prihlášok.

BRÁNKY:

IFF – certifikovaný rozmer 160 cm x 115 cm.

MANTINELY:

Na každom turnaji, zápase povinnosť hrať zápasy na certifikované mantinely – IFF.

 •  

ORGANIZÁTOR:

Každý organizátor organizuje turnaj podľa Rozpisu súťaže;

Každý organizátor zabezpečí športovú halu podľa Rozpisu súťaže;

Každý organizátor zaistí uzamykateľné šatne pre zúčastnené družstvá a rozhodcov;

Každý organizátor zaistí viditeľnú časomieru pre hráčov a divákov, ktorá bude zobrazovať aktuálny čas zápasu, tretinu zápasu a aktuálny výsledok zápasu;

Každý organizátor na florbalovom ihrisku vyznačí: body na vhadzovanie v počte sedem bodov, stredová čiara, bránkoviska podľa pravidiel florbalu a priestory na striedanie podľa pravidiel florbalu;

 

VYMEDZENIE PRIESTORU PRE DIVÁKOV:

Ak nie je v hale tribúna alebo iný priestor vymedzený pre divákov, dostatočným spôsobom vymedziť priestor, za ktorý sa nesmie divák priblížiť k ihrisku. Tento priestor by mal byť vzdialený minimálne 2 m od hracej plochy (mantinelov a striedačiek). Po dobu zápasu, prestávky a prestávky medzi zápasmi, zabrániť vstupu divákom do priestoru hracej plochy a do priestorov pre striedanie hráčov.

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA:

Na turnaj je organizátor povinný zaistiť zdravotnú službu (ďalej len „ZS“), osobu ktorá je jasne označená a má dosiahnuté vzdelanie oprávňujúce vykonávať túto činnosť a nevykonáva žiadnu inú funkciu pri zápase. Za ZS sa ale považuje i lekár prítomný na striedačke domáceho družstva - organizátora súťažného zápasu. Zdravotná služba je povinná mať pri sebe lekárničku. Lekárnička by mala obsahovať základný zdravotnícky materiál, aby bola schopná vykonať ošetrenie či záchranu života v prípade ohrozenia.

ZS odporúča sa umiestnenie medzi striedačkami družstiev, aby bola schopná ihneď vykonať zdravotné ošetrenie, či záchranu života v prípade ohrozenia.

ZS v počte jeden zdravotník s odbornou spôsobilosťou, na každom florbalovom ihrisku.

 

SCHÔDZKA S RODIČMI:

Minimálne jedenkrát za sezónu vykonať schôdzku s rodičmi s dôrazom na vhodnosť správania pri stretnutiach, vysvetliť princíp jednotlivej súťaže podľa predpisu súťaže.

 

ORIGINÁL ZÁPIS O STRETNUTÍ POSIELAŤ:

Najbližší pracovný deň po dni konania turnaja posiela organizátor na adresu LK SZFB:

Slovenský zväz florbalu

Junácka 6

832 80 Bratislava

Slovenská republika

 

HLÁSENKA:

Hlásenku o zápase je usporiadateľ stretnutia povinný zadať do informačného systému najneskôr 18 dní pred zápasom. Nesplnenie tejto povinnosti bude trestané poriadkovou pokutou.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA SÚŤAŽ, ŠTATISTIKY SÚŤAŽE:

Riadiaci orgán súťaže SZFB – e-mail: lkszfb@szfb.sk.

 

OSTATNÉ USTANOVENIA:

Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Predpis súťaže sa môže zmeniť podľa počtu prihlásených družstiev. Hrá sa na území SR.

Organizátor zápasu je povinný riadiacemu orgánu súťaže kedykoľvek predložiť doklad osoby poskytujúcej zdravotnú starostlivosť na zápase oprávňujúci vykonávať zdravotnícku činnosť v zmysle čl. 7 Súťažného poriadku SZFB.

 

DODATOČNÉ USTANOVENIE:

Minimálny počet hráčov družstva (5+1), ktoré sa musia dostaviť na stretnutie.

Hráči uvedení v súpiske môžu štartovať v súťažných zápasoch za družstvo, na ktorého súpiske sú uvedení. Za družstvo môžu nastúpiť v jednom ligovom zápase vždy dvaja hráči príslušnej vekovej kategórie z inej súpisky iných družstiev toho istého klubu. Tretí hráč príslušnej vekovej kategórie zo súpisky iného družstva toho istého klubu rovnakej vekovej kategórie môže na zápas nastúpiť, iba ak sa jedná o brankára.  Hráč, ktorý za družstvo nastúpil v určitý deň už nie je oprávnený v rovnaký deň nastúpiť za iné družstvo hrajúce rovnakú vekovú kategóriu a rovnakú úroveň súťaže.

Florbalové okuliare – vo všetkých súťažiach v mládežníckych kategóriách sa odporúčajú nosiť florbalové okuliare.

 

VYPĹŇANIE TLAČENÉHO ZÁPISU:

Podľa pokynov pre vyplňovanie Zápisu o stretnutí SZFB.

 

 

VYPĹŇANIE TECHNICKÉHO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU:

Technický on-line prenos obsahuje udalosti v plne miere generované systémom ISF a ďalej manuálne udalosti (zostava družstiev, góly, asistencie, tresty, výsledok, atď.). Organizátor zápasu, turnaja je povinný vyplniť technický on-line súbežne s hraným zápasom.

 

PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE:

Prihlášku do regionálnej súťaže treba zaslať na predpísanom tlačive e-mailom na adresu lkszfb@szfb.sk do termínu 10. novembra 2021, kedy je stanovená uzávierka prihlášok.

Družstvo, ktoré pošle prihlášku do uvedeného termínu a nemá vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB, nebude pripustené do regionálnej súťaže.

 

VYTVORENÝ ROZPIS SÚŤAŽE:

Všetky prihlásené družstvá dostanú na vytvorené e-mailové adresy ...@szfb.sk zo strany SZFB rozpis súťaže, a to do dňa 15.11.2021.