Nový klub

Florbal na Slovensku zažíva z roka na rok väčší boom a nájdeme ho všade okolo nás. Po celom Slovensku stretávame deti s florbalkami, ktoré pravidelne trénujú vo svojich kluboch alebo hrávajú na telesnej výchove či v školských krúžkoch. Z florbalu sa na Slovensku pomaly stáva fenomén. Je totiž zábavný, atraktívny, rýchly a neposlednom rade i lacný. Pokiaľ si aj ty podľahol čaru tohto športu a máš partiu podobne naladených kamarátov, tak si založte klub a staňte sa súčasťou našej florbalovej komunity.

 

Založte si vlastný klub a vybudujte úspešné florbalové družstvá naprieč všetkým kategóriám. Vybudujte vo svojom meste klub a pomôžte deťom rozvíjať sa pohybovo aj duševne. Získavajte nových členov a tešte sa z ich úspechov a dosiahnite na vrchol ako v detských, tak i v celoštátnych súťažiach naprieč Slovenskom. 

 

AKO PRIHLÁSIME KLUB DO SZFB?
Veľmi jednoducho, stačí vyplniť formuláre "Prihláška do SZFB - Riadny člen / Pridružený člen" a "Evidenčná karta organizácie", ktoré spolu s fotokópiou vašich platných stanov, alebo obchodnej zakladateľskej listiny žiadateľa, potvrdené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, zašlete poštou SR na adresu SZFB. Po spracovaní prihlášky a založení nového klubu v štruktúre SZFB vám bude Matrikou SZFB zaslaný potvrdzujúci e-mail spolu s prijímacím listom o prijatí do SZFB. Vyplneniu evidenčnej karty venujte pozornosť, pretože tým určujete splnomocnencov - osoby, ktoré budú mať za váš klub právo konať a podpisovať príslušné žiadosti alebo formuláre. Každý nový klub musí mať svoju právnu subjektivitu, ktorá je potvrdená stanovami klubu. Následne váš sekretár klubu bude mať prístup do Informačného systému florbalu (ISF), kde bude realizovať všetky potrebné úkony spojené s činnosťou klubu vo zväze. Prihlásenie klubu do Slovenského zväzu florbalu je zdarma. Klub platí každoročne členský poplatok za klub (20 €) a členské poplatky za registrovaných hráčov (1 € za každého hráča).

Potrebné dokumenty k prihláseniu do SZFB:

  • Prihláška do SZFB / Formulár
  • Evidenčná karta organizácie / Formulár
  • Stanovy organizácie
  • Kópiu zápisnice zo zasadnutia najvyššieho orgánu organizácie
  • Výpis z príslušného registra / Register
  • Doklad o pridelení IČO / Štatistický úrad

 

AKÝCH SÚŤAŽÍ SA AKO NOVÝ KLUB BUDEME MÔCŤ ZÚČASTNIŤ?
V ligových súťažiach je dôležité, v akej vekovej kategórii budú družstvá vášho klubu pôsobiť. Rozdelenie vekových kategórií pre aktuálne sezóny nájdete v súťažných smerniciach a dokumente upravujúci vek štartu hráča za danú kategóriu. Nastupovanie hráčov za rôzne družstvá a vekové kategórie upravuje Súťažný poriadok SZFB. 
 

SZFB organizuje tri typy ligových súťaží:

  • Majstrovské súťaže, ktoré sa delia na celoštátne a regionálne
  • Pohárové súťaže
  • Otvorené turnaje mládeže

 

AKO SÚ SÚŤAŽE ORGANIZOVANÉ?
Najvyššie súťaže sa organizujú celoštátne a sú riadené Ligovou komisiou SZFB. Nižšie súťaže a tiež všetky mládežnícke súťaže riadia regionálne rady. SZFB je rozdelený na štyri regióny Bratislava (Bratislavský kraj), Západ (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj), Stred (Žilinský a Banskobystrický kraj) a Východ (Prešovský a Košický kraj), kde príslušná rada a sekretariát riadi svoje regionálne súťaže.

 

S KÝM BUDEME V PRIEBEHU SÚŤAŽÍ KOMUNIKOVAŤ?
Komunikácia so SZFB je jednoduchá a rieši sa prostredníctvom sekretariátu SZFB, alebo príslušným regionálnym sekretariátom. V prípade odborných dotazov a otázok je potrebné kontaktovať príslušnú komisiu, ktorá Vám pomôže.

 

AKO SA PRIHLASUJE DO SÚŤAŽÍ?
Do súťaží sa prihlasuje vždy po skončení súťažného ročníka. Prihlasovanie do celoštátnych a regionálnych súťaží (v kategóriách starší žiaci a vyššie) prebieha v mesiaci máj / jún, kedy sa súťaže zaradia do súťažného kalendára. Prihlasovanie do nižších regionálnych súťaží prebieha v mesiaci august / september, kedy sa súťaže zaradia do súťažného kalendára. Vždy pred prihlasovaním klubov do súťaží všetkým rozosielame pokyny a informácie na novú sezónu mailom. Nové kluby potom majú do začiatku súťaže dosť času, aby svojich hráčov zaregistrovali a splnili podmienky pre danú súťaž.

 

AKO SA REGISTRUJÚ HRÁČI?
Každý hráč, tak ako v iných športoch, musí byť členom SZFB a zaregistrovaný v klube. Členstvo v SZFB a registráciu do klubu vykonáva sekretár klubu v Informačnom systéme florbalu. Do systému zadá údaje o hráčovi spolu s vyplneným a podpísaným formulárom "Prihláška do SZFB - Individuálny člen". Spolu s prihláškou nahrá do systému aj fotografiu hráča. Registráciu do SZFB je možné vykonávať kedykoľvek počas roka. Registrácia hráča do SZFB je bezplatná, ale aby ste mohli hrať v súťažiach SZFB musíte mať zaplatený licenčný poplatok. Ten sa uhrádza za celé družstvo vo forme jedného poplatku.

 

AKO ZÍSKAVAJÚ LICENCIE HRÁČI?
Ak chcete vykonávať určité činnosti v SZFB (napr. rozhodca, tréner), musíte mať uhradený licenčný poplatok. Týka sa to aj samotných hráčov. Bez hráčskej licencie sa nemôže hráč zúčastniť ligových súťaží SZFB. Hráčska licencia sa udeľuje na základe tzv. licenčného poplatku za súpisku družstva, tzn. keď klub uhradí licenčný poplatok za družstvo, hráči uvedení na súpiske tohto družstva budú mať platnú licenciu.

 

AKÉ ĎALŠIE POŽIADAVKY MUSIA NOVÉ FLORBALOVÉ KLUBY SPĹŇAŤ?
Snažíme sa udržať florbal pre všetky kluby čo najjednoduchší, ale medzi základné povinnosti patrí, aby mal klub ustanoveného sekretára klubu (športového manažéra), ktorý komunikuje so SZFB a vykonáva všetku činnosť v súvislosti s účasťou družstiev klubu v ligových súťažiach a takisto plní všetky povinnosti vyplývajúce z členstva v SZFB. Každý klub musí mať vyškolených vedúcich družstiev pre svoje družstvá podľa predpisu. Pred každou sezónou prebiehajú rôzne školenia pre sekretárov klubov, kde sa preberajú najmä náležitosti okolo fungovania a používania Informačného systému florbalu, organizovanie ligových zápasov a turnajov, zaisťovanie hál, vyplňovanie zápisov o stretnutí atď. 

Pre istotu vás, už na začiatku upozorňujeme, že v súťažiach SZFB je možné používať len vybavenie (florbalové hokejky, brankárske prilby, bránky, mantinely), ktoré majú správnu certifikáciu. Tou správnou certifikáciou je značka Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF) vo forme nálepky (napr. na florbalke tesne nad čepeľou). Preto si pri nákupe florbalového tovaru dávajte pozor, že kupované vybavenie túto certifikáciu naozaj má.

Všetky informácie súvisiace s evidenciou klubov a členstvom v SZFB nájdete v platných legislatívnych predpisoch na našich internetových stránkach www.szfb.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať s akýmkoľvek dotazom na mailovej adrese info@szfb.sk.

Slovenský zväz florbalu každoročne poskytuje finančnú podporu klubom. Viac informácií o jednotlivých formách podpory nájdete na webstránke zväzu.

 

Vitajte v našej florbalovej komunite a prajeme vám čo najviac florbalových úspechov.