Sekretariát

Informácie o prevádzke
Prevádzka sekretariátu SZFB je zaistená v plnom rozsahu, komunikácia so zamestnancami sekretariátu:

  • pokiaľ možno všetky záležitosti riešiť telefonicky alebo e-mailom,
  • v prípade nutnosti osobnej návštevy, túto návštevu najskôr telefonicky dohodnúť.

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie týchto zásad.


Adresa:
Adresa sídla a sekretariátu: Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontaktné údaje:
tel.: +421 948 252 853 | e-mail: info@szfb.sk | webové sídlo: www.szfb.sk
Fakturačné údaje:
IČO: 31795421 | DIČ: 2021656626
Banka: Slovenská sporiteľňa,a.s. | IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840 | BIC (SWIFT): GIBASKBX
Registrácia: MV SR VVS/1-900/90-10134

Úradné hodiny (návštevu najskôr telefonicky dohodnúť):
pondelok: 8.00 - 15.00 h
utorok: 8.00 - 15.00 h
streda: 8.00 - 15.00 h
štvrtok: 8.00 - 15.00 h
piatok: 8.00 - 13.00 h