Odvolacia komisia

Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SZFB druhého stupňa s odvolacou a prieskumnou právomocou. Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie, proti rozhodnutiam odborných komisií a iných orgánov SZFB vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak nie je stanovené inak. Predsedu a podpredsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia. Jedného člena komisie volí a odvoláva prezídium. Prezídium zvolí aj najmenej jedného náhradníka komisie, ktorý bude poverený predsedom odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu.

Adresa: 
Odvolacia komisia, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Odvolacej komisie:
JUDr. Veronika Frohlich
tel.: +421 948 507 599 | e-mail: okszfb@szfb.sk
Člen Odvolacej komisie:
xxx
tel.: xxx | e-mail: xxx

Dokumenty:


ROZHODNUTIA