Ligová komisia

Ligová komisia SZFB (LK SZFB) je odborným orgánom prezídia SZFB. Hlavným poslaním (úlohou) komisie je v rámci svojich kompetencii riadiť súťaže SZFB v rozsahu celoštátnych súťaží, regionálnych súťaží, usmerňovať regionálne rady SZFB pri riadení nižších súťaží a navrhovať vhodné opatrenia týkajúce sa týchto i ďalších oblastí SZFB podľa Súťažného poriadku SZFB, platnej legislatívy SZFB.

Adresa:
Ligová komisia, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Ligovej komisie:
Lukáš Blaško
tel.: +421 918 794 339 | e-mail: blasko@szfb.sk
Členovia Ligovej komisie:
Dávid Vagaský
tel.:  +421 910 292 192 | e-mail: vagasky@szfb.sk
Daniel Dobrovodský
tel.: +421 903 827 898 | e-mail: dobrovodsky@szfb.sk
Sekretár Ligovej komisie:
Miroslav Bukviš
tel.: +421 903 426 550 | e-mail: lkszfb@szfb.sk

Dokumenty LK SZFB:


ROZHODNUTIA