Prezídium

Prezídium je najvyšším výkonným orgánom SZFB pre riadenie florbalu, ktorého členov volia delegáti konferencie spôsobom stanoveným v Stanovách a Volebnom poriadku. Prezídium rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi SZFB zverené do právomoci konferencie alebo iného orgánu SZFB. Prezídium má 5 – 7 členov a je zložené z prezidenta, výkonného viceprezidenta a 5 členov, z toho jeden ako zástupca športovcov. V súčasnosti má prezídium 5 členov. Funkčné obdobie prezídia končí v roku 2021.

Strategický plán SZFB 2017-2021

Adresa:
Prezídium SZFB, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava | e-mail: info@szfb.sk 
Prezident:
Oto Divinský 
tel.: +421 908 979 442 | e-mail: divinsky@szfb.sk
Výkonný viceprezident:
Teodor Turay
tel.: +420 774 665 996 | e-mail: turay@szfb.sk
Členovia prezídia:
Ing. Lubomír Klosík
tel.: +421 948 919 696 | e-mail: klosik@szfb.sk
Milan Burdeľ
tel.: +421 903 629 996 | e-mail: burdel@szfb.sk
Peter Vrba
tel.: +421 948 992 329 | e-mail: vrba@szfb.sk
Mgr. Miroslav Kunštek (do 31.7.2020)
Mgr. Emil Šatan (do 31.7.2020)


ZASADNUTIA PREZÍDIA