Prezídium

Prezídium je najvyšším výkonným orgánom SZFB pre riadenie florbalu, ktorého členov volia delegáti konferencie spôsobom stanoveným v Stanovách a Volebnom poriadku. Prezídium rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi SZFB zverené do právomoci konferencie alebo iného orgánu SZFB. Prezídium má 5 – 7 členov a je zložené z prezidenta, výkonného viceprezidenta a 5 členov, z toho jeden ako zástupca športovcov. V súčasnosti má prezídium 7 členov. Funkčné obdobie prezídia končí v roku 2025.

Adresa:
Prezídium SZFB, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava | e-mail: info@szfb.sk 

Prezident:
Mgr. Martin Kopejtko
tel.: +421 908 973 485 | e-mail: kopejtko@szfb.sk

Výkonný viceprezident:
Mgr. Juraj Hvozdík
tel.: +421 904 848 298 | e-mail: hvozdik@szfb.sk

Členovia prezídia:
Ing. Juraj Matejka (zástupca športovcov)
tel.: +421 903 945 335 | e-mail: matejka@szfb.sk
Ing. Patrik Bulko PhD.
tel.: +421 918 418 350 | e-mail: bulko@szfb.sk
Roman Cibik
tel.: +421 948 566 233 | e-mail: cibik@szfb.sk
Jakub Klobučník
tel.: +421 911 600 414 | e-mail: klobucnik@szfb.sk
Mgr. Miroslav Kunštek
tel.: +421 940 622 155 | e-mail: kunstek@szfb.sk


ZASADNUTIA PREZÍDIA