Konferencia

Konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom SZFB. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná. Riadna konferencia sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok upravených Stanovami. Na volebnej konferencii konanej každé štyri roky sa uskutočňujú voľby prezidenta a ostatných členov prezídia, predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenia spravodlivosti, kontrolných orgánov, ak nie sú volení členmi SZFB priamo.

Kľúč delegátov najvyššieho orgánu SZFB


ZASADNUTIA