Základné informácie

Slovenský zväz florbalu (ďalej len „SZFB“) je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. SZFB bol založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v organizovanom florbale na území Slovenskej republiky.

Poslaním SZFB je predovšetkým 

  • vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovaný florbal na území Slovenskej republiky ako člen IFF za Slovenskú republiku,
  • organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže vo florbale,
  • zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len “športová reprezentácia”) a ich účasti na medzinárodných súťažiach, 
  • zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov,
  • podpora a rozvoj vrcholového florbalu a amatérskeho florbalu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže.

Poslanie a ciele SZFB sa dosahujú cestou plnenia strategického plánu SZFB, ktorý obsahuje ciele a úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných činností SZFB a v súčinnosti s členmi SZFB.
Hlavné činnosti SZFB sú aktivity SZFB vykonávané sústavne, samostatne, v mene, na účet a na zodpovednosť SZFB, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani za účelom dosiahnutia zisku. 

Členmi SZFB sú riadni členovia, ktorými sú športové kluby, ktoré sú právnickými osobami založenými za účelom vykonávania športu alebo za účelom účasti v športových súťažiach a mimoriadni členovia, ktorými sú iné fyzické a právnické osoby.

SZFB je riadnym členom Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF).
SZFB je riadnym členom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).