Arbitrážna komisia

Arbitrážna komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SZFB s právomocou prerokúvať a rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou SZFB, jeho členov a osôb s jeho príslušnosťou. Arbitrážna komisia je oprávnená ukladať sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov alebo rozhodnutí orgánov SZFB, ak tak stanovujú predpisy SZFB, preskúmavať rozhodnutia orgánov SZFB, orgánov jej členov a športových organizácii s jeho príslušnosťou, preskúmavať súlad predpisov členov SZFB a športových organizácií s jeho príslušnosťou so stanovami SZFB v povinne záväzných častiach stanov SZFB. Arbitrážna komisia je zložená z predsedu komisie a z 2 členov komisie, z ktorých jeden je podpredsedom arbitrážnej komisie.

Arbitrážna komisia SZFB v súčasnosti nie je zvolená.