Platby

Účet Slovenského zväzu florbalu

IBAN: SK93 0900 0000 0051 0969 2840

Slovenská sporiteľňa, a.s.Variabilné symboly uvádzané pri platbách 

 

Poplatky SZFB:  

Výška licenčného poplatku za súpisku

Sadzobnik poplatkov SZFB (pdf)

  

Variabilné symboly SZFB:

Variabilné symboly SZFB - všetky (pdf)

 

Čísla klubov - VS:  

Registračné čísla klubov SZFB.pdf

 

Variabilné symboly SZFB podľa jednotlivých úkonov:

Variabilné symboly SZFB - školenia (pdf)

Variabilné symboly SZFB - celonárodné súťaže (pdf)

Variabilné symboly SZFB - disciplinárne pokuty a priestupky (pdf)

Variabilné symboly SZFB - odvolania voči rozhodnutiam komisií (pdf)

Variabilné symboly SZFB - prestup, hosťovanie, striedavé hosťovanie hráčov (pdf)

Variabilné symboly SZFB - regionálne súťaže (pdf)

Variabilné symboly SZFB - registrácia, licencia, súpiska (pdf)

Variabilné symboly SZFB - ročná registrácia klubu (pdf)

Variabilné symboly SZFB - všetky reprezentácie (pdf)

 

Prehľad zábezpek a platieb za súťaže:

Sezóna 2020/21:

Regionálne zábezpeky - zostatky k 22. 4. 2020.pdf

MEX Platby 2020-21

ZEX Platby 2020-21

JEX Platby 2020-21

M1 Platby 2020-21

Z1 Platby 2020-21

 

ARCHÍV:

MEX Platby 2019-20.pdf

ZEX Platby 2019-20.pdf

JEX Platby 2019-20.pdf

M1 platby 2019-20.pdf

Z1 platby 2019-20.pdf

Regionálne zábezpeky - zostatky k 31.5.2019.pdf

MEX platby -2018-19.xls

ZEX Platby 2018-19.xls

JEX Platby 2018 -19.xls

M1 platby 2018- 19.xls

Z1 platby 2018-19.xls

Regionálne zábezpeky - zostatky k 30.6.2018

MEX platby-2017-18.pdf

ZEX Platby 2017-18.pdf

JEX Platby 2017-18.pdf

M1 platby 2017-18.pdf

Z1 platby 2017-18.pdf 

Regionálne zábezpeky stav k 21.8.2017.pdf

Regionálne zábezpeky zostatok k 31.8.2016.xls

sezóna 2016/17 (pdf) 

sezóna 2015/16 (pdf)