Komisia školského florbalu

Komisia školského florbalu SZFB (KŠKF SZFB) je odborným orgánom prezídia SZFB. Hlavným poslaním KŠKF SZFB je v rámci svojich kompetencií koordinovať školský florbal, organizovať školské florbalové súťaže, turnaje, florbalové akcie a školské florbalové prezentačné akcie SZFB spojené so školským športom. Metodicky viesť všetkých, ktorí spolupracujú s KŠKF SZFB a navrhovať vhodné opatrenia, plniť poslanie, ciele a strategický plán P-SZFB a Sekretariátu SZFB.

Adresa:
Komisia školského florbalu, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
e-mail: skolskesutaze@szfb.sk
Predseda Komisie školského florbalu:
Mgr. Miroslav Kunštek
tel.: +421 940 622 155 | e-mail: kunstek@szfb.sk
Členovia Komisie školského florbalu:
Ing. Patrik Bulko, PhD.
tel.: +421 918 418 350 | e-mail: bulko@szfb.sk 
Ing. Lukáš Vrábeľ
tel.: +421 948 992 329 | e-mail: l.vrabel@szfb.sk

Dokumenty KŠKF SZFB: