Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti SZFB, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov SZFB, rozhodnutí orgánov SZFB a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva prezídium.

Adresa: 
Disciplinárna komisia, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Disciplinárnej komisie:
Mgr. Pavol Vrábeľ
tel.: + 421 905 692 642 | e-mail: dkszfb@szfb.sk
Člen Disciplinárnej komisie:
Mgr. Stanislav Terez
tel.: + 421 948 468 678 | e-mail: dkszfb@szfb.sk

Dokumenty:


ROZHODNUTIA