Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti SZFB, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov SZFB, rozhodnutí orgánov SZFB a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia. Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva prezídium.

Adresa: 
Disciplinárna komisia, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Disciplinárnej komisie:
Mgr. Pavol Vrábeľ
tel.: +421 905 692 642 | e-mail: dkszfb@szfb.sk
 

Podpredseda Disciplinárnej komisie:

tel.: | e-mail: dkszfb@szfb.sk
 

Člen Disciplinárnej komisie:
Mgr. Peter Zámečník
tel.: +421 904 212 466 | e-mail: dkszfb@szfb.sk

Dokumenty:


ROZHODNUTIA