Slovenský zväz florbalu a Fakulta telesnej výchovy a športu zefektívňujú spoluprácu

Florbal súčasťou vyučovacích osnov na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Slovenský zväz florbalu a FTVŠ UK v Bratislave zefektívňuje spoluprácu pred budúcim školským rokom. Z daného dôvodu sa v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie v zastúpení prezidenta zväzu (M. Kopejtko), koordinátora vzdelávania (P. Pelegrina) a vedenia fakulty (Ľ. Tománek, Ľ. Rupčík), resp. Katedry športových hier (P. Peráček, I. Tóth).

Cieľom všetkých zúčastnených strán bolo predovšetkým nastaviť podmienky dlhodobej kooperácie v rámci zabezpečenia výuky florbalu v širšom presahu predmetnej oblasti pre bakalárske, či potenciálne magisterské štúdium, ktoré bude odborne garantované.

Zástupcovia FTVŠ UK potvrdili zvyšujúci sa dopyt po začlenení florbalu do učebných osnov, ktorý vychádza priamoúmerne zo záujmu žiakov a študentov na ZŠ, resp. SŠ o florbal na úrovni školskej TaŠV, ale aj poobedňajšej krúžkovej, či klubovej činnosti.

Akademická pôda bola pokropená živou vodou a pevne veríme, že v budúcom školskom roku bude florbal ako vyučovací predmet postupne implementovaný fakultou medzi vysokoškolákov, ktorým spoločne poskytneme základný balík vedomostí a praktických zručností. Zároveň veríme, že takto posunieme spoluprácu o pomyselný stupienok vyššie po jej prvotnom štádiu vo forme povinne voliteľného predmetu Florbal 1. 

Patrik Pelegrin a Martin Kopejtko počas pracovného stretnutia na FTVŠ. FOTO: SZFB

 Odoberajte newsletter